סוגיא אהובה
'ונתן לך רחמים ולרחמך'
ד"ר צביה גרינפלד | כ"ד טבת 6.1
ח"כ מטעם מר"צ בכנסת ה17, ד"ר לפילוסופיה פוליטית, פעילה בתחום הפוליטי והחברתי.
סוגיא העוסקת בתפילתו של האל, וברגעי הזעם והרחמים שלו.
תקציר הסוגיא
בגמרא במסכת ברכות מסופר שהקב"ה בעצמו, מתפלל גם כן. תפילתו של הקב"ה הינה מכוונת כלפי  עצמו, ותוכנה הוא: שאלוהים לא יכעס על ישראל. "יהי רצון מלפני שיכבשו רחמי את כעסי, ויגולו רחמי על מידותי, ואתנהג עם בני במדת הרחמים ואכנס להם לפנים משורת הדין". פעם אחת כאשר נכנס רבי ישמעאל בן אלישע, שהיה כהן גדול, לקודש הקודשים, הוא ראה את אלוהים, אלוהים ביקש ממנו שהוא יברך אותו, הוא בירך אותו באותה תפילה שבה הקב"ה מתפלל על עצמו, שלא יכעס על ישראל והשכינה הסכימה עם ברכתו של רבי ישמעאל. עוד מובא בגמרא בעניין כעסו של הקב"ה, שכאשר חטאו ישראל בחטא העגל, ביקש הקב"ה ממשה רבנו שימתין עד יעבור הכעס שלו, ורק אחר כך ירצה אותו.
המציאות של כעס אלוהי מוזכרת בפירוש בתהלים בפסוק: "ואל זועם בכל יום" (תהלים ז,יב). הכעס – זעם של הקב"ה נמשך רגע אחד בכל יום, כמו שכתוב בפסוק: "כי רגע באפו" (תהילים ל,ו). יש שלמדו שזעמו של הקב"ה הוא רגע, מן הפסוק: "חבי כמעט רגע עד יעבור זעם" (ישעיה כו,כ). בברייתא מובא שרגע אחד הוא משך זמן של אחד חלקי חמישים ושמונה אלף שמונה מאות שמונים ושמונה משעה (1/58888), אחד האמוראים לעומת זה סבור כירגע אחד הוא משך הזמן שבו ניתן לומר את המילה 'רגע'. היחיד שידע לכוון את השעה בה הקב"ה כועס ולהשתמש בשעת כושר זו על מנת לקלל את אויביו היה בלעם, אולם כאשר בלעם בא לקלל את ישראל, הקב"ה לא זעם למענם כל אותם ימים.
זעמו של הקב"ה הוא בשעות הבוקר. בברייתא מובא שכאשר השמש זורחת על הכתרים של מלכי האומות, וכל אחד מהם מניח את הכתר על ראשו, ומשתחווה לשמש, אזי הקב"ה כועס. אביי נותן סימן לזיהוי הזמן שבו הקב"ה כועס: כאשר השמש מאירה על הכרבולת של התרנגולת ומחיורה אותה, ובאותה השעה התרנגולת עומדת על רגל אחת. זמן זה הוא תמיד במשך השלוש שעות הראשונות של היום.  הגמרא מספרת על רבי יהושע בן לוי אשר היה היה שכן צדוקי, ושכן זה היה מצער אותו כל הזמן. רבי יהושע רצה להעניש את השכן, וחשב לקלל אותו בשעת כעסו של הקב"ה. הוא העמיד תרנגולת סמוך למיטתו והמתין לשעה שבה הקב"ה כועס, אולם כשהגיעה השעה, הוא נרדם. מכאן הוא הסיק שקללת האויב היא דרך שאינה רצויה מבחינת הקב"ה. הקב"ה הוא זה שנאמר עליו: "ורחמיו על כל מעשיו" (תהלים קמה,ט), ולכן לא ראוי מבחינתו לנסות לקלל אדם וגרום לו רעה, אפילו אם מדובר ברשע.
בהמשך הגמרא מסופר שאחד מהדברים שמשה רבנו שאל את הקב"ה היה: מדוע יש: צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו. לפי דעה אחת הקב"ה ענה לו שצדיק ורע לו הוא צדיק שאינו גמור, הוא לא שלם בצדקתו. כמו כן, רשע וטוב לו הוא לא רשע גמור, אינו שלם ברשעתו. לפי דעה אחרת ענה לו הקב"ה, "וחנתי את אשר אחון, ורחמתי את אשר ארחם" (שמות לג,יט). אני חונן ומרחם על מי שאני בוחר, גם אם אינו ראוי. הקב"ה מתנהג ברחמים גם כלפי רשעים שעל פי אמות המידה שלנו, אינם ראוים לרחמים.
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.