סוגיא אהובה
האם משקרים לנו משמיים
עו"ד רונאל פישר | כ"ח שבט 26.1
עיתונאי, עורך דין ומנחה טלוויזיה
הדיון בציווי לשקר במקרים מסויימים וכיצד לומדים מן המקורות שאף האל משקר.
תקציר הסוגיא
על האדם מוטלת חובה להוכיח את חבירו על חטאיו. התורה מצוה "הוכח תוכיח את עמיתך" (ויקרא יט,יז). אדם שרואה את השני עובר עבירה חייב למנוע ממנו לעבור על אותה עבירה. רבי אלעזר בן רבי שמעון אומר שכאשר התוכחה לא תשמע ולא תתקבל, לא רק שאין מצוה להוכיח אלא יש מצוה לשתוק ולהימנע מתוכחה. "כשם שמצוה לומר דבר הנשמע (להוכיח אדם שיקבל את התוכחה) כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע (תוכחה שלא תתקבל)". רבי אבא מוסיף ואומר שמניעת התוכחה מאדם שאינו מקבל תוכחה אינה רק בגדר מצוה אלא היא ממש "חובה", יש איסור להוכיח תוכחה כזו. איסור זה נלמד מהפסוק: "אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח לחם ויאהבך" (משלי ט,ח).
על פי הפסוק, על מנת שלא לגרום שנאה בין המוכיח למוכח יש למנוע את דברי התוכחה, את האמת מעובר העבירה. בעניין דומה הוסיף רבי אלעזר בן רבי שמעון לומר "מותר לו לאדם לשנות (מהאמת, לשקר) מפני השלום". כאן לא מדובר על מניעת תוכחה, הקשורה באופן כזה או אחר למניעת האמת מן השני, אלא מדובר על שקר אקטיבי. אם האדם יודע שהשקר שלו יעשה שלום, מותר לו לשקר. את הראיה לדבריו מביא רבי אלעזר מסיפורם של בני יעקב אחי יוסף. לאחר מיתת יעקב, חששו בניו שיוסף, שליט מצרים שנמכר על ידם לעבד, יתנקם בהם. הפיתרון שלהם היה לשקר ליוסף. התורה מתארת כיצד לאחר ששבו הבנים מלוויית יעקב, פנו האחים אל יוסף ואמרו לו: "אביך צוה לפני מותו לאמר: כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך" (בראשית נ,טז-יז). האמת היתה כמובן שיעקב לא ציווה דבר בעניין זה, אמנם האחים חששו שאם הם לא ישקרו תיפתח בינם לבין יוסף מלחמה, ולמען השלום הם החליטו לשקר. 
רבי נתן, מסכים עם העיקרון של רבי אלעזר ומוסיף שלא רק מותר לשקר בשביל השלום אלא יש בשקר זה "מצוה", ההוראה לשקר למען השלום ניתנה כהוראה על ידי הקב"ה. הקב"ה מצוה את שמואל הנביא ללכת לבית לחם לישי, ולהמליך למלך את אחד מבניו (טרם נאמר לו שמדובר בדוד). שמואל חושש מתגובת שאול המלך "ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני" (שמואל א טז,ב). הקב"ה עונה לו שיקח איתו עגל ויאמר שהוא בא להקריב קרבן "ויאמר ה' עגלת בקר תקח בידך ואמרת לזבח לה' באתי" (שם), וכך לא ישמע שאול שהוא הלך להמליך מלך תחתיו. כאן לא רק ניתנה רשות לשקר אלא ישנה הוראה מפורשת מאת ה' לשקר.
בבית מדרשו של רבי ישמעאל הסיפו על הדברים ואמרו, לא רק שיש מצוה לשקר למען השלום, אלא גם הקב"ה בעצמו עשה כך. כאשר המלאך מבשר לאברהם על לידת יצחק, אברהם היה בן תשעים ותשע ושרה היתה בת שמונים ותשע. שרה שומעת את הבשורה צוחקת ואומרת לעצמה "אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן" (בראשית יח,יב). הקב"ה שואל את אברהם מדוע שרה צחקה והוא אומר לו כך "למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי". הקב"ה לא מספר לאברהם ששרה אמרה עליו בלבה שהוא זקן, זה היה עלול לעורר סכסוך בינו לבין שרה. לכן הוא משנה את הסיפור באופן שלא ישמע ממנו ששרה זילזלה באברהם. 

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.