סוגיא אהובה
גר תושב בהלכה היהודית
עומר אמין מסאלחה | י"ח שבט 19.1
עיתונאי וחוקר, פרסם ספרים על התלמוד והיהדות.
הסוגיא הדנה במעמדו של גר תושב, תובותיו וזכויותיו.
תקציר הסוגיא
בברייתא שבמרכז הסוגיה מובאת מחלוקת תנאים בעניין הגדרתו ודיניו של 'גר תושב'. ההגדרה: רבי מאיר אומר שכל גוי המקבל על עצמו במעמד שלושה יהודים כשרים שלא לעבוד עבודה זרה, נחשב גר תושב. לדעת חכמים כדי להיחשב גר תושב לא מספיק שיקבל הגוי על עצמו לא לעבוד עבודה זרה, אלא עליו לקבל על עצמו את שמירת שבע מצוות בני נח. לדעת אחרים כל עוד הגוי אינו שומר את מצוות התורה, למרות שהוא שומר על שבע מצוות בני נח, הוא עדיין מחשב גוי רגיל. רק כאשר הוא ישמור את כל המצוות חוץ מאיסור אכילת נבילה, הוא יחשב גר תושב.
היין של כל הגויים אסור בהנאה מחשש שמא הגויים ניסכו אותו לעבודה זרה. גם יין של ישראל שהושאר אצל הגויים, אסור בהנאה. יין שהושאר אצל גר תושב, מעט זמן, מותר בהנאה, לא חוששים שהגר ניסך את היין לעבודה זרה. אם הושאר היין הרבה זמן, היין אסור בהנאה. יין (ושמן) של גר תושב, אסור באכילה מחשש שהתערבו בו טעמים שאינם כשרים, אבל הוא מותר בהנאה ואין חשש שניסכו אותו לעבודה זרה. לדעת רבי שמעון היין של הגר נחשב ליין נסך כיין של גוי רגיל. לפי דעה נוספת (גם היא בשם רבי שמעון, התלמידים חלקו בדעתו), היין של הגר מותר אפילו באכילה. 
חפץ עבודה זרה של גוי אסור בהנאה כל עוד הגוי לא 'ביטל' אותו. כאשר הגוי עושה פעולה השוברת או מבזה את חפץ העבודה זרה שלו, הוא מראה שהוא אינו מאמין בה ולכן החפץ מפסיק להיחשב עבודה זרה. העבודה זרה המבוטלת מותרת בהנאה. יהודי אינו יכול לבטל את העבודה זרה שלו. חפץ עבודה זרה של יהודי נשאר אסור גם אם הוא יבזה וישבור אותו. חכמי התלמוד דנו בשאלה האם גר תושב יכול לבטל עבודה זרה, או שהוא נחשב כגוי לעניין זה. גר התושב אינו עובד עבודה זרה, ומבחינה זו הוא דומה ליהודי שאינו יכול לבטל עבודה זרה. מצד שני ייתכן שהסיבה שהגויים מבטלים עבודה זרה היא אינה בגלל שהם עובדים לעבודה זרה, וכיוון שהגר נחשב גוי לשאר העניינים הוא אינו יכול לבטל עבודה זרה. מסקנת רב נחמן היא, שהגר אינו יכול לבטל עבודה זרה והוא נחשב כישראל לעניין זה.
היהודים מצווים לדאוג לקיומו ורווחתו של גר התושב. מצלים את חייו ודואגים לו. כאשר הגר אינו מקיים את המצוות שעליו לקיים, לאחר שנה הוא חוזר להחשב גוי רגיל ואין חיוב לדאוג להחיותו. גם אם הגר קיבל על עצמו מצוות שהוא אינו חייב בהם, כגון שהוא קיבל על עצמו את מצוות מילה, אם הוא לא קיים את קבלתו הוא נחשב כגוי רגיל לאחר שנה. למרות שאדם שנמנע מלעבוד עבודה זרה, ללא שהוא מקבל זאת על עצמו ממשיך להיחשב גוי. אם אנו יודעים בוודאות שגוי מסוים אינו עובד עבודה זרה, לא חייבים להתרחק ממשא ומתן עמו בימי החג של עובדי העבודה זרה. הגמרא אכן מספרת על שניים מן החכמים ששלחו מתנות לידידיהם הגויים בימי החג של עובדי העבודה זרה כיוון שידעו שהם עצמם אינם עובדים עבודה זרה.

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.