סוגיא אהובה
מאי חזית דדמך סומק טפי
הרב דוד סתיו | ט"ז חשון 9.11
רב היישוב שוהם, דיין ויושב-ראש ארגון רבני צהר
סוגיית 'יהרג ובל יעבור' הדנה באיזה מקרים חייב אדם לסרב לבצע עבירה גם במחיר הקרבת הנפש.
תקציר הסוגיא
הסוגיא שלנו עוסקת במקרים בהם האדם ניצב מול השאלה האם לעבור עבירה או למות. מה דינו של אדם שמחייבים אותו לעבור עבירה ומאיימים עליו שאם לא יעבור יהרגו אותו. מוסכם שבעבירות רגילות במצב רגיל, יעבור על העבירה ולא יהרג. 
באיסור רציחה, הריגת אדם אחר: יהרג ולא יהרוג אחר. דין זה נלמד מסברא, החיים שלי עומדים מול החיים שלו, איננו יכולים להכריע חיי מי חשובים יותר, לכן עדיף להימנע מלהרוג. 
באיסורי עריות (בעילות  אסורות): יהרג ולא יעבור על האיסור. איסורי עריות הוקשו בפסוק לאיסור רציחה ונלמדים ממנו. בפסוק המתאר אונס נערה מאורסת נאמר "כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה" (דברים כב,כו), כשם שברצח יהרג ולא יעבור, כך באיסורי עריות יהרג ולא יעבור. 
לגבי איסור עבודה זרה מובאות בגמרא שתי דעות. הדעה הראשונה היא דעת חכמים המובאת בשם רבי שמעון בן יהוצדק. לפי דעה זו גם באיסור עבודה זרה ימות האדם ולא יעבוד עבודה זרה. דין זה נלמד מהפסוק "ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך (חייך) ובכל מאודך (ממונך)" (דברים ו,ה). מכאן שצריכים לתת את החיים בשביל אהבת ה' ועבודתו. רבי ישמעאל חולק וסובר שבאופן רגיל יש לעבוד עבודה זרה ולא להיהרג. הוא לומד את דינו מהפסוק "ושמרתם את חוקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" (ויקרא יח,ה), המצוות נועדו להוסיף חיים ולא למות בגללם. במקרה בו נדרש האדם לעבוד עבודה זרה בפרהסיא (בפני רבים) גם לדעת רבי ישמעאל, עליו למות ולא לעבוד עבודה זרה. לומדים זאת מהפסוק: "ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני ה' מקדשכם" (שמות כב,לב). 
הגמרא מביאה בעניין זה שני סייגים בשם רבי יוחנן. הראשון הוא: המקרים בהם הותר לעבור על עבירה ולא להיהרג, הם כאשר כופים אותנו לעבור על המצווה מסיבות שונות ולא במסגרת גזירות שמד, גזירות שהמלכות גוזרת כדי להעביר את ישראל על דתם. אבל אם הכפייה היא במסגרת גזירת שמד, יש להיהרג אפילו על עבירות קלות יותר. הסייג השני הוא: המקרים בהם הותר לעבור עבירה ולא להיהרג הם מקרים בהם דורשים מהאדם לעבור עבירה בסתר. במקרים בהם דורשים ממנו לעבור עבירה בפרהסיא יש להיהרג אפילו על עבירות קלות. הגמרא מוסיפה ואומרת שבעניין זה עבירות קלות הם אפילו מנהגי ישראל המבדילים בינם לגויים ולא דווקא מצוות מהתורה.   

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.