סוגיא אהובה
דין מיטב בין שמים לארץ
ירון יעקובס | ה' שבט 25.1
ען"ד, לשעבר מנכ"ל רשות החברות הממשלתיות ויועץ למשרדי ממשלה שונים,מרצה במחלקה למדעי המדינה ובחוג לתקשורת באונ' בר-אילן, עומד בראשות יוזמת "אחריות לישראל 2048" 
הדיון בהבנת חוק התורה של תשלום 'מובחר' בדיני נזיקין.
תקציר הסוגיא

לעניין תשלומי נזיקין קובעת התורה "מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם" (שמות כב,ד). המשנה בתחילת מסכת בבא קמא העוסקת בעקרונות חיובי הנזיקין קובעת לפי זה "וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ".

לגבי מהות דין "מיטב שדהו ומטב כרמו" חלקו בברייתא רבי ישמעאל ורבי עקיבא: רבי ישמעאל אומר שהפסוק מתייחס לניזק. המזיק ישלם לפי שווי מיטב שדהו וכרמו של הניזק. רבי עקיבא אומר שהפסוק מתייחס למזיק והוא מלמד שגובים בנזיקין מהעידית (הקרקע המשובחת ביותר) של המזיק. מוסיף רבי עקיבא שמכאן יש ללמוד בקל וחומר שגם להקדש משלמים מהעידית.

הגמרא דנה במשמעות המעשית של דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא. בתחילה הגמרא מבינה שדברי רבי ישמעאל מתייחסים גם לשווי התשלום ולא רק לאיכותו. המזיק ישלם את הכמות שהוא הזיק (כגון: ערוגה אחת), לפי מחיר של השדה המובחרת ביותר של הניזק (כשהזיק ערוגה גרועה ישלם ערוגה משובחת). ברור שתשלום זה אינו הוגן, ולכן אפשרות זו נידחת.

רב אידי בר אבין מעלה אפשרות נוספת: לדעת רבי ישמעאל, כאשר ברור מה הוזק, ישלם המזיק את מה שהוזק. וכאשר לא ידוע בדיוק מה הוזק, ישלם המזיק כשדה המשובחת של הניזק (כגון שהשור של המזיק הזיק ערוגה אחת שנמצאת בין כמה ערוגות באיכות שונה, ולא ידוע מה הייתה איכות הערוגה שהוזקה. ישלם המזיק כמחיר של הערוגה היקרה ביותר). רבא מקשה על אפשרות זו, הרי בכל ספק בדיני תשלומים אנו קובעים שהמוציא מחברו (התובע) עליו הראיה. אם כן גם במקרה זה לא יכול הניזק לתבוע מחיר ערוגה משובחת אם אין ראיה שזה מה שהוזק.

ההבנה הסופית של הגמרא (ההסבר של רב אידי בר אבין) רואה את העניין מזוית חדשה, המחלוקת של רבי ישמעאל ורבי עקיבא אינה מתייחסת לשווי התשלום אלא רק לאיכותו. לפי כל השיטות המחיר הוא בדיוק בשווי הנזק, המחלוקת היא מאיזה קרקע ישלמו את זה. לדעת רבי עקיבא אם המזיק משלם בקרקע, עליו לשלם בקרקע הטובה ביותר שברשותו. ולדעת רבי ישמעאל, אם יש למזיק כמה קרקעות, עליו לשלם בקרקע טובה כמו הקרקע המשובחת של הניזק (או טובה יותר). המחלוקת היא במקרה בו הקרקע הטובה ביותר של הניזק שווה כמו הקרקע הגרועה של המזיק. לדעת רבי ישמעאל יכול המזיק לשלם בקרקע הגרועה שלו (הטובה מהקרקע המושבחת של הניזק), ולדעת רבי עקיבא על המזיק לשלם מהקרקע הטובה ביותר שלו.

המשך דברי רבי עקיבא מתייחסים לתשלום להקדש (רכוש המקדש). רבי עקיבא קובע שאם להדיוט (אדם פשוט) משלמים מקרקע משובחת (עידית) כל שכן שיש לשלם להקדש מעידית. דברי רבי עקיבא הללו (שהמזיק להקדש משלם) הם כשיטת רבי שמעון בן מנסיא. חכמים ורבי שמעון בן מנסיא חלקו בהבנת הפסוק "כי יגף שור איש את שור רעהו" (שמות כא,לה). לדעת חכמים פסוק זה מלמד שהמזיק את רכוש ההקדש אינו משלם. לדעת רבי שמעון בן מנסיא פסוק זה מלמד שגם שור תם שהזיק שור של הקדש חייב לשלם תשלום מלא. הפסוק הפוטר שור תם מתשלום מלא מתייחס רק ל'שור רעהו' ולא לשור הקדש.

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.