סוגיא אהובה
" אחוז בכיסה כבודי והחזר להם תשובה" מ"ילוד אישה" ל "אדם".
יונתן בילט | י"ז אדר 8.3
מנהל חינוכי ורכז שכבה בישיבת מקור חיים ומנהל אמנותי של תאטרון הבעטלרס (הקבצנים) של בית המדרש להתחדשות.
הסיפור על עליית משה למרום וויכוחו עם המלאכים על קבלת התורה.
תקציר הסוגיא

במסכת שבת מביאה הגמרא רצף סוגיות העוסקות במתן תורה. הסוגיא שלנו מתמקדת בנוכחותו של משה רבינו בשמים בין המלאכים, ובצורה בה קיבלו המלאכים את נתינת התורה לישראל.

כשעלה משה למרום לקבל את התורה אמרו מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא: "ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו", מה עושה בן אדם בשמים. אמר להם הקדוש ברוך הוא: "לקבל תורה בא". טענו המלאכים: את התורה שהיא חמודה וגנוזה אצלך תשע מאות שבעים וארבע דורות לפני בריאת העולם אתה מבקש לתת לבשר ודם. על מתן תורה נאמר "דבר ציוה לאלף דור" (תהלים קה,ח), התורה ניתנה לאחר אלף דורות. מבריאת העולם עד מתן תורה היו עשרים וששה דורות: מהאדם הראשון עד נח היו עשרה דורות, מנח עד אברהם היו עשרה דורות, ואברהם, יצחק, יעקב, לוי, קהת, עמרם (אביו של משה). אם כן התורה הייתה גנוזה בשמים תשע מאות ושבעים וארבע דורות לפני בריאת העולם. אמר הקדוש ברך הוא למשה, ענה להם – הסבר להם מדוע התורה צריכה להינתן לבני האדם. אמר משה לקדוש ברוך הוא, אני מפחד שהם ישרפו אותי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, החזק בכסאי (לחיזוק והגנה) וענה להם. אמר משה: מה כתוב בתורה. ענה הקדוש ברוך הוא "אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים". אמר משה למלאכים: האם ירדתם למצרים והשתעבדתם לפרעה, מדוע אתם צריכים את התורה. הוסיף משה ושאל: מה עוד כתוב בה. ענה הקדוש ברוך הוא: לא יהיה לך אלהים אחרים על פני". אמר משה למלאכים: וכי בין הגוים שעובדים עבודה זרה אתם נמצאים, שצריכים אתם להישמר מעבודה זרה. הוסיף ושאל: מה עוד כתוב בה. אמר הקדוש ברוך הוא: "זכור את יום השבת לקדשו". אמר משה למלאכים: וכי אתם עובדים בימי השבוע שיש לכם צורך בשביתה בשבת. הוסיף ושאל: מה עוד כתוב בה. אמר הקדוש ברוך הוא: "לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא" – לא להישבע לשקר. אמר משה למלאכים: וכי יש בניכם משא ומתן שצריכים להישבע אצלכם. הוסיף משה לשאול מה כתוב, וענה לו הקדוש ברוך הוא: "לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב". אמר משה למלאכים: וכי יש אצלכם יצר הרע וקנאה שצריך להזהיר אתכם ממעשים אלו. מיד הודו המלאכים למשה, וכל אחד מהמלאכים נתן לו מתנה.

בהמשך מסופר שלאחר שירד משה מהר סיני עם התורה, בא השטן ואמר לקדוש ברוך הוא: היכן התורה. אמר הקדוש ברוך הוא: נתתיה לארץ. בא השטן לארץ ושאלה היכן התורה, אמרה לו הארץ שאינה יודעת. הלך לים ולתהום ושאלם היכן התורה, ענו לו שאינה אצלם. חזר השטן לקדוש ברוך הוא ואמר: לא מצאתיה. אמר לו הקדוש ברוך הוא: לך לבן עמרם (משה). בא השטן למשה ושאל אותו: היכן התורה. אמר לו משה, וכי מה אני שוה שיתן לי הקדוש ברוך הוא את התורה. שאל הקדוש ברוך הוא את משה: בדאי אתה? ענה לו משה: כיצד אוכל להחזיק לעצמי טובה בתורה שאתה משתעשע בה בכל יום. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, בזכות הענוה שלך שאינך מחזיק טובה לעצמך, תקרא התורה על שמך: "זכרו תורת משה עבדי" (מלאכי ג,כב).

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.