סוגיא אהובה
"טוב שברופאים לגיהינום"
פרופ' יונתן הלוי | י"ז כסליו 29.11
מנהל המרכז הרפואי שערי צדק
הסוגיא הדנה במקצועות שאינו ראוי שאדם ילמד את בניו והסיבות לכך.
תקציר הסוגיא
המשניות בסוף מסכת קידושין עוסקות בעבודות ובעיסוקים הראוים ושאינם ראוים להתעסק בהם. בתחילה כותבת המשנה שרווק לא ילמד תינוקות כדי שלא יבוא להתייחד עם האימהות שלהם הבאות מפעם לפעם לבית הספר. וכן נשים לא תלמדנה תינוקות מפני האבות הבאים לבית הספר. לדעת רבי יהודה הרווקים חשודים על משכב זכור ומשכב בהמה ולכן רווק ימנע ממרעה, ושני רווקים לא ישנו במיטה אחת. בהמשך מורה המשנה שאדם שעסקו ועבודתו עם הנשים והוא רגיל בשהייה בחברתן, לא יתייחד עימן שמא יבוא לידי עבירה. מאותה סיבה מורה המשנה לאבא שלא ללמד את בנו אומנות שבה יהיה עסוק בעסקי נשים.
 
מכאן עוברת המשנה לדון באופן כללי בעבודות אותם כדאי ללמוד ובהם כדאי להתעסק: רבי מאיר אומר שהאדם צריך ללמד את בנו אומנות קלה ונקיה ומצד שני עליו להתפלל 'למי שהעושר והנכסים שלו' שיצליח במלאכתו. בסופו של דבר בכל מלאכה יש עשירים ועניים, ולכן בכל יחד עם לימוד האומנות יש מקום לתפילה. רבי שמעון בן אלעזר מוסיף לומר שכל הסיבה בגללה זקוק האדם לאומנות היא החטאים, בלעדיהם היה האדם ניזון ומתפרנס כחיות משמים. אבא גוריא אומר שהאדם לא ילד את בנו להיות אחד מהמלאכות הבאות: חמר – מוליך חמורים, גמל – מוליך גמלים, קדר – עושה קדירות, ספן, רועה וחנווני. אומניות אלו הם אומנויות שיש בהם צד של חוסר ישרות וחשש גניבה, אומנויות אלו הם 'אומנויות ליסטים'. רבי יהודה משלים את דברי אבא גוריא העניין זה ומצייר בשמו את תכונות האופי של האומנים השונים: החמרין רובן רשעים, מפני שעסקיהם ברמאות, והגמלין העוברים במדבריות שהם מקום סכנה רובן כשרין, ואילו הספנין הפורשים לים רובן חסידים, שמפני שהם עוברים בים במקום סכנה יתירה מגיעים ליראת שמים. טוב שברופאים לגיהנם, ואף הכשר שבטבחים (שוחטים) הוא שותפו של עמלק.  
 
בסיום קובע רבי נהוראי שהוא היה עוזב את כל האומנויות שבעולם ומלמד את רק תורה. כל האומנויות שכרם בעולם הזה והתורה גם בעולם הבא. ועוד, העוסק בכל האומנויות כשמגיע לידי חולי או לידי זקנה או לידי יסורין שאינו יכול לעסוק במלאכתו הרי הוא מת ברעב. אבל בתורה יכול לעסוק בכל עת והיא: משמרתו מכל רע וחטא בנערותו, ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותו. כפי שכתוב לגבי נערותו "וקוי ה' יחליפו כח" (ישעיה מ,לא), ולגבי זקנתו "עוד ינובון בשיבה" (תהלים צב,טו). 

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.