סוגיא אהובה
הדיון בעונש המלקות והכפרה שנוצרת בעקבותיו.
עו"ד שגית פרץ-דרעי | י"ד שבט 24.01
עורכת דין ופעילה חברתית ופוליטית
"מה אם העובר עבירה אחת נוטל נפשו עליה, העושה מצוה אחת על אחת כמה וכמה שתנתן לו נפשו" מכליה לקבלה – מלקות כפתח לתקווה
תקציר הסוגיא
המשניות האחרונות בפרק ג' של מסכת מכות הדנות בעונש מלקות הניתן לעובר על איסורים שונים מן התורה, פותחות בקביעה של רבי חנניה בן גמליאל: שכל רשע, אפילו רשע שעבר על איסור חמור המחייב כרת שמולקה, נפטר על ידי המלקות מעונשו ומחיוב הכרת שלו. דבר זה נלמד מהפסוק העוסק באדם הלוקה: "ארבעים יכנו... ונקלה אחיך לעניך" (דברים כה,ג). מכאן לומדים שאותו אדם שנקרא בפסוקים הקודמים "רשע" (שם פסוקים א-ב) נחשב 'אחיך' על ידי המלקות. על ידי המלקות מתכפר עוונו והוא נעשה אדם כשר כמותך.
 
מתוך דברי רבי חנניה בן גמליאל עולה שבית דין מלקים אדם העובר על איסור כרת. לדעת רבי יוחנן דין זה אינו מוסכם על חבריו של רבי חנניה, שאר חכמי המשנה, שהרי במשנה במסכת מגילה נאמר לגבי היחס בין דיני שבת לדיני יום הכיפורים "אין בין שבת ליום הכיפורים אלא שזה (שבת) זדונו בידי אדם (העושה מלאכה בשבת במזיד נענש עונש סקילה על ידי בית דין) וזה (יום הכיפורים) עונשו בידי שמים (העובר על איסורי יום הכיפורים מתחייב כרת שהוא עונש בידי שמים. האדם העובר על האיסור נכרת מהעולם הזה ומאבד את חלקו בעולם הבא)". מכאן שעונש הכרת אינו מסור לדיינים ואין להם רשות להכות את החייב כרת. 
 
המשנה מוסיפה עוד בשם רבי חנניה בן גמליאל בעניין זה: אדם עובר עבירה אחת עלול על ידה לאבד את עולמו, הוא יתחייב מיתה וינטל מן העולם. מכאן נלמד שהמקיים מצווה אחת על אחת כמה וכמה ראוי שיינתנו לו חיים על ידה. שהרי השכר על המצוות חזק וגדול מהעונש על העבירות.

רבי שמעון לומד את הדבר הזה מהפסוקים העוסקים בחיוב כרת של העוברים על איסורי העריות. מצד אחד פסוקים אלו מסתיימים באיבוד החיים של העובר עבירה אחת "ונכרתו הנפשות העשת" (ויקרא יח,כט). ומצד שני הפסוקים פותחים ביחס למצוות: "ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם" (ויקרא יח,ה) – הרי שהמקיים את המצוות זוכה על ידם לחיים. המשנה מוסיפה לדייק בפסוק זה, לכאורה הפסוק עוסק באיסורי עריות, ובכל זאת הוא מתייחס לשמירתם כמעשה אקטיבי "אשר יעשה אותם האדם" – אם כן יש ללמוד מכאן שלמרות שהאדם רק ישב (באופן פסיבי) ונמנע מעשיית עבירה, הוא מקבל שכר כאילו עשה בפועל מצווה.
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.