סוגיא אהובה
'הבא הרוג ברגליו' - הרב קוק ועגנון קוראים בסוגיא
הרב יוסף סאקס | כ"ח שבט 07.02
מנהל - עמותת 'עתיד' לתורה יוזמה ודרכים בחינוך יהודי, ואתר WebYeshiva.org
הדיון סביב הדין של עדים זוממים שהוכחשו תחילה ומהות החידוש בדין ההזמה.
תקציר הסוגיא
דיני העונשים והממונות מתבססים על עדים: "על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת לא יומת על פי עד אחד" (דברים יז,ו), "על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר" (דברים יט,טו). המשפט מתבסס על שני עדים שנחקרו ונמצאו דוברי אמת. כאשר שני עדים אחרים מעידים כנגד עדות זו ומכחשים את העדות של העדים הראשונים, אין אפשרות להכריע את הדין כיוון שלא יודעים למי להאמין. לעומת זאת במקרה בו הגיעו עדים אחרים והעידו שהעדים הראשונים היו איתם באותו הזמן במקום אחר מהמקום אירע המעשה שעליו הם מעידים, אנו מאמינים לעדים השניים ופוסלים את עדות העדים הראשונים. העדים השניים מזימים את העדים הראשונים. את עדי השקר שהוזמו מענישים כפי מה שרצו לעשות לבעל הדין עליו הם העידו: אם הם רצו להרוג אותו - הורגים אותם, אם הם רצו לחייבו ממון – מחייבים אותם לשלם לו.

הסוגיא שלנו דנה במקרה בו העדים הוכחשו בתחילה ואחר כך הוזמו. קודם הגיעו עדים שהעידו הפוך מהעדים הראשונים, ואחר כך הגיעו עדים שהזימו את העדים הראשונים. הדיון הוא האם יש לפטור את העדים הללו מעונש כיוון שכבר לפני שהזימו אותם לא היה ניתן להעניש את בעל הדין מחמת עדותם. העדות שלהם התבטלה בהכחשה, וכבר בשלב זה בעל הדין לא היה צריך להיענש. עוד לפני שהזימו אותם הם לא נחשבים כעדים הזוממים לעשות משהוא בעדותם. מצד שני ייתכן לומר שהעונש ניתן לעדים על עדות השקר. גם במקרה של הכחשה היו העדים צריכים להיענש אלא שאי אפשר לברר האם הם אכן שיקרו, ובמקרה שמצטרפת הזמה להכחשה מתברר שאכן העדים היו שקרנים ולכן מענישים אותם. 

לדעת רבא אכן מענישים עדים שתחילה הוכחשו ולבסוף הוזמו. לדבריו "הכחשה, תחילת הזמה היא". כאשר מכחישים את העדים בעצם מתחילים תהליך שמפקפק בדבריהם, הגמר של אותו תהליך הוא השלב בו מזימים את העדים. גם רבי יוחנן ורבי אלעזר חלקו בעניין זה. לדעת רבי אלעזר עדים שהעידו שאחד חייב מיתה והוכחשו ואחר כך הוזמו, אינם נהרגים על ידי הזמה זו. ולדעת רבי יוחנן העדים נהרגים כשאר עדים שהעידו והוזמו. 

למחלוקת זו השלכה נוספת. בדרך כלל עדי שקר אינם לוקים על עדות השקר שלהם, מכיוון שלא לוקים על איסור שיש לבית דין אפשרות להעניש בו עונש מוות, ועדי שקר שהוזמו במקרים מסוימים נהרגים. אמנם לשיטת רבי אלעזר עדים שעדותם הוכחשה, לוקים על עדות השקר שלהם שהרי לאחר ההכחשה אי אפשר להעניש אותם כעדים זוממים. למרות שבמקרה רגיל של הכחשה לא נדע בוודאות שהעדים שיקרו שייתכן שהעדים שמכחישים אותם הם המשקרים ולא נוכל להלקות את העדים. במקרה בו ההכחשה היא במציאות ומתברר למעלה מכל ספק שהעדים שיקרו, ילקו את העדים לפי רבי אלעזר. מקרה כזה ייתכן כאשר העדים העידו על רצח והתברר שהאדם שכביכול נרצח חי "בא הרוג ברגליו".
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.