סוגיא אהובה
"לא תגנוב – נפש"
שלומי חתוכה | ה' אדר א' 14.02
משורר, פעיל חברתי, פובליציסט ומורה למתמטיקה. 
הדיון מתי חל דין מוות על סחר בבני אדם.
תקציר הסוגיא
משניות פרק "אלו הן הנחנקין" עוסק בעבירות שעונש המיתה שלהם הוא 'חנק'. אחת מהעבירות הללו היא 'מכירת נפש מישראל'. בפסוק נאמר: "וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת" (שמות כא,טז). בפסוק נוסף נאמר: "כי ימצא איש גנב נפש מאחיו מבני ישראל והתעמר בו ומכרו ומת הגנב ההוא ובערת הרע מקרבך" (דברים כד,ז). התורה מחייבת עונש מוות לגונב נפש מישראל ומשתמש בו ('והתעמר בו') ואחר כך מוכר אותו לאחר. הגמרא לומדת משני פסוקים אלו שדין זה נוהג באנשים ובנשים. איש המוכר אישה או איש אחר חייב מיתה, ואישה המוכרת איש או אישה אחרת חייבת מיתה. גם על מכירת ילדים וילדות חייבים מיתה.

המשנה מפרטת את דיני האיסור המחייב מיתה: "הגונב נפש מישראל אינו חייב עד שיכניסנו לרשותו, רבי יהודה אומר עד שיכניסנו לרשותו וישתמש בו". הדין הראשון במשנה עוסק בפרט הראשון של איסור גניבת הנפש, הגונב חייב מיתה רק אם הוא הכניס את הנגנב לרשותו. לפני שהנגנב נמכר הלאה היה שלב מסוים שהוא היה שייך לגנב ורק אחר כך מכרו אותו. לדעת רבי יהודה, לא מספיק שהנגנב יהיה ברשות הגנב אלא עליו להשתמש בו כעבד ורק אז (אם בהמשך הוא מכר אותו) הוא חייב מיתה. הגמרא מסבירה שגם לדעת חכמים צריך הגנב להשתמש בעבד, אלא שלדעתם מספיק שימוש כל שהוא, אפילו שימוש שאינו שווה פרוטה ואין לו משמעות משפטית וממונית. ולדעת רבי יהודה צריך שימוש חשוב, שיהיה שווה לפחות שווה פרוטה.

הדין השני במשנה עוסק באדם הגונב את בנו ומוכר אותו, לדעת חכמים הוא פטור ממיתה ולדעת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה הוא חייב מיתה. הגמרא מסבירה שחכמים לומדים את הדין הזה מדיוק בפסוק: "וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת". מפסוק זה משמע שהאיש נמצא בידו רק על ידי הגניבה ואינו מצוי תחת ידו תמיד, אבל על גניבת ומכירת בנו שמצוי תחת ידו כל הזמן – אינו חייב. לפי זה מרחיבה הגמרא את הדין וקובעת שגם תלמידים המצויים תחת יד רבם אינם נחשבים מבחינת הרב 'ונמצא בידו', והוא פטור על גניבתם. הדין האחרון במשנה עוסק בגניבת אדם שהוא חצי עבד וחצי בן חורין. עבד כנעני מרגע שנקנה לעבד מחויב בחלק מן המצוות. האדון חייב למול אותו ולהטביל אותו לשם קבלת מצוות כעבד. לאחר שהוא משתחרר הוא נעשה יהודי לכל דבר. עבד שהיה שייך לשני אנשים יחד, ואחד מהם שחרר אותו נחשב חצי עבד וחצי יהודי - "חציו עבד וחציו בן חורין". הגונב ומוכר אדם זה, לדעת חכמים פטור ממיתה ולדעת רבי יהודה חייב מיתה.
 
הגמרא גם מבררת היכן הזהירה התורה לא לגנוב ולמכור נפש. שני הפסוקים המחייבים מיתה את גנב הנפשות קובעים שמוטל עליו עונש מוות, הם אינם אוסרים את הגניבה והמכירה. על פי כללי התורה לכל עונש יש גם אזהרה, צריך לכתוב במפורש לא לעשות כך, ולא מספיק לכתוב שאם תעשה כך תיענש. הפסוק בו מופיעה אזהרה לגבי הגניבה הוא הפסוק "לא תגנב" שבעשרת הדיברות (שמות כ,טו). הפסוק בו מופיעה אזהרה לגבי המכירה הוא "לא ימכרו ממכרת עבד" (ויקרא כה,מב). בהמשך מובא דיון לגבי היחס בין שני חלקי האיסור גניבה ומכירה והנוגע למקרה בו הגיעו עדים שונים להעיד על הגניבה ועל המכירה.
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.