סוגיא אהובה
שבת וזוגיות
שרה פרידלנד בן ארזה | י"ז אדר ב' 27.03
עורכת כותבת משוררת, חוקרת ומלמדת בנושאי תנ"ך לשון מדרש וחסידות.
רצף סיפורים על מנהגי חכמים בערבי שבתות.
תקציר הסוגיא
הסוגיות בפרק שישה עשר שבמסכת שבת עוסקות בין השאר בכבוד ובעונג הראויים לשבת. את סדרת מאמרי הסוגיא שלנו בענין זה פותחים בהנהגותיהם של אמוראים שונים בהכנות לשבת. רבי חנניא היה מתעטף ועומד עם חשכה בערב שבת ואומר "בואו ונצא לקראת שבת המלכה". בדומה לזה רבי ינאי היה לובש את בגדי השבת שלו בערב שבת ואומר"בואי כלה בואי כלה". רבה בר רב הונא הגיע פעם אחת הגיע לשבת לביתו של רבה בר רב נחמן ללא הודעה מוקדמת, והגישו לו שלושה סאים של רקיקים משוחים. שאלם האם ידעתם שאני בא והכנתם את כל זה לכבודי? אמרו לו: האם אתה חשוב משבת המלכה, רקיקים אלה לכבוד שבת הוכנו ולא לכבודך. רבי אבא קנה לכבוד שבת בשלוש עשרה מעות בשר משלושה עשר שוחטים, כדי שיהיה לו בשר מכל הסוגים ומן המובחר. הוא היה מניח את הבשר שכבר קנה על פתח ביתו וממהר להביא בשר אחר, והיה אומר לטבחים שבישלו אצלו"מהרו ועשו, מהרו ועשו". רבי אבהו אף על פי שהיה עשיר גדול לא היה נמנע מלהשתתף בהכנות לשבת והיה מלבה את אש הבישולים של מאכלי השבת כשהוא יושב על כסא שן (כסא יקר מאוד).לעומתו רב ענן היה לובש בגד שחור פשוט שהיה מיוחד לכבוד הכנות לשבת, מחמת הלכלוך מההכנות לשבת. הגמרא מוסיפה סיפורים על אמוראים שונים שהיו מכינים בעצמם הכנות שונות לשבת. רב ספרא היה חורך את ראש בהמה שמכינים לאכילה בשבת. רבא היה מולח את הדג שהוכן לשבת. רב הונא היה מדליק נרות. רב פפא היה טווה את הפתילות להדלקת הנרות. רבה ורב יוסף היו חותכים עצים. ורבי זירא היה נושא על כתיפו משאות.
  
המשך הסוגיא מתמקד בשכר המכבדים את השבת, רבי יוסי קובע ששכר כיבוד השבת הוא עושר. דוגמא אחת לזה היא הדוגמא של יוסף מוקיר שבת, שהיה מכבד את השבת ביותר. פעם אחת הוא קנה דג יקר מאוד שנצוד ביום שישי בשעה מאוחרת, לאחר שהכל כבר קנו את צרכי השבת. הדייגים ידעו שרק יוסף יקנה מהם בשעה כזו את הדג, רק הוא יוסיף לתפריט השבת שככל הנראה כבר מוכן תוספת כה יקרה. כשפתח יוסף את הדג הוא מצא בו מרגלית יקרה. על מעשה זה אמרו "מי שלוה לשבת, השבת פורעת לו". מעשה שני מסופר על שוחט אחד עשיר מאוד מהעיר לודקיא שסיפר לרבי חייא בר אבא שהוא זכה בעושר שלו מכיוון שהיה שומר לשבת את הבהמות הנאות ביותר.
  
מעבר למאכלים המכובדים והמשובחים: בשר ויין, יש לכבד את סעודת השבת בזמן האכילה. הרגילים לאכול מאוחר יקדימו, להראות שהם מתענגים באכילה. והרגילים לאכול מוקדם יאחרו מעט את זמן האכילה כדי לאכול בתיאבון. בקיץ היה רב ששת היה מושיב את התלמידים שומעי דרשתו במקום בו תגיע השמש מוקדם כדי שילכו לסעוד, וכן בחורף הושיבם במקום צל כדי שימהרו לעזוב ולסעוד. רבי זירא היה גוער בתלמידים שהיו לומדים ומשוחחים בניהם בחברותות שלא 'יחללו' את השבת על ידי ביטול עונג שבת. כשהאדם יוצא מבית הכנסת בליל שבת לאחר שאמר 'ויכלו השמים והארץ...' בתפילה, שני מלאכי השרת מלווים אותו מניחים את ידיהם עליו ואומרים לו "וסר עונך וחטאתך תכפר" (ישעיהו ו,ז). ובברייתא נאמר שהמלאכים מלווים אותו לביתו ואם בביתו מוצאים נר דלוק, מיטה מוצעת ושולחן ערוך לכבוד שבת מבכרים אותו "יהי רצון שתהא לשבת אחרת (הבאה) כך".
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.