סוגיא אהובה
להחריב עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם:
גלגולי התיקון וההחרבה בסיפור המערה
ד"ר יהודה פרנקל | כ"ה סיוון 19.06
פסיכיאטר, מלמד אגדות בעיניים פסיכואנליטיות.
תקציר הסוגיא
ישבו רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי וישב עימם יהודה בן גרים. רבי יהודה פתח ושיבח את מעשיהם של הרומאים שתיקנו שווקים, גשרים ומרחצאות. רבי יוסי שתק ולא הגיב לדברים אלו ורבי שמעון טען כנגדו שכל מעשי הרומאים הינם רק לצורך עצמם. את השווקים תיקנו כדי להושיב בהם זונות, את המרחצאות כדי להתעדן בהם ואת הגשרים כדי שיוכלו ליטול מכס. יהודה בן גירים סיפר את הדברים, והדברים התגלגלו עד ששמעו הרומאים שפסקו: שיהודה ששיבח את השלטון יתמנה למנהיג החכמים, יוסי ששתק יגלה ממקומו לציפורי, ושמעון שגינה אותם יהרג. 

כיוון שנגזרה עליו גזירה הלך רבי שמעון עם בנו רבי אלעזר והתחבא בבית המדרש. בכל יום הייתה אשתו מביאה להם לחם וקנקן מים. כשהתחזקה הגזירה חשש רבי שמעון שהרומאים יענו את אשתו עד שתגלה להם את המחבוא, ולכן הם הלכו והתחבאו במערה. נעשה להם נס ונברא להם שם עץ חרוב ומעין מים. כשהם ישבו במערה כדי שבגדיהם לא יתבלו הם פשטו את בגדיהם והתכסו בחול עד צווארם וכך למדו תורה במשך כל היום. בזמן התפילה הם לבשו את בגדיהם, התפללו ולאחר התפילה פשטו בגדיהם וחזרו ללימודם.

כך ישבו במערה במשך שתים עשרה שנה, לאחר שתים עשרה שנה בא אליהו הנביא לפתח המערה שלהם ובישר להם שהקיסר הרומי מת והגזירה בטלה. יצאו רבי שמעון ורבי אלעזר מהמערה וראו אנשים חורשים וזורעים, אמר עליהם רבי שמעון: 'מניחים חיי עולם (לימוד תורה) ועוסקים בחיי שעה (צורכי פרנסתם). ומתוך כך כל מקום שהיו נותנים בו את עיניהם ומביטים בו, היה נשרף. יצאה בת קול ואמרה להם: 'להחריב עולמי יצאתם? חזרו למערתכם'. חזרו וישבו במערה שנים עשר חודש. לאחר שנים עשר חודש אמרו לעצמם שבוודאי כבר נתכפר להם חטאם בישיבה זו, ואכן יצאה בת קול ואמרה להם: 'צאו ממערתכם'. גם לאחר שיצאו לא התיישבה דעתם מכך שהאנשים עוסקים במלאכה ולא בתורה, וכדי שלא ימשיך להזיק לעולם אמר רבי שמעון לבנו 'בני, די לעולם שאני ואתה עוסקים בתורה'. בערב שבת הם ראו אדם זקן שרץ עם שני צרורות הדסים לכבוד שבת, אחד כנגד 'שמור' ואחד כנגד 'זכור', וראו אז כמה חביבות המצוות על ישראל ובזה התיישבה דעתם ולא כעסו יותר.

כששמע רבי פנחס בן יאיר חתנו של רבי שמעון שהם יצאו מן המערה, יצא לקראתו, הכניסו לבית המרחץ, וטיפל בבשרו. ראה רבי פנחס שיש סדקים בעור הגוף של רבי שמעון, ובכה. דמעותיו נשרו על פצעי רבי שמעון והכאיבו לו. אמר לו רבי פנחס: 'אוי לי שראיתך בכך'. ענה לו רבי שמעון: 'אשריך שראיתני כך, שבזכות זה זכיתי לגדול בתורה. ואכן מסופר שאף שבתחילה היה רבי פנחס גדול מרבי שמעון בתורה, כשחזרו מן המערה היה רבי שמעון גדול מרבי פנחס. 

כיוון שנעשה לרבי שמעון נס הוא החליט כהודאה לה' לעשות תיקון למען הכלל, ולכן שאל האם יש במקום דבר שצריך תיקון. אמרו לו שיש שם מקום שיש בו ספק טומאת מת ויש לכהנים צער וטורח גדול להקיפו. שאל רבי שמעון: 'האם יש אדם שזוכר שמקום זה לא נחשב פעם למקום טמא'. אמר לו זקן אחד שהוא זוכר שבמקום זה התעסק רבן יוחנן בן זכאי בתורמוסים של תרומה. בעקבות זאת בדק רבי שמעון את הקרקע והכריז על כל מקום שהיה קשה ובוודאי אין מת מתחתיו – שהוא טהור, ורק את המקומות שבהם הייתה הקרקע רפויה סימן כמקום טמא. ליגלג עליו אותו זקן ואמר: 'טיהר בן יוחאי בית הקברות'. כעס עליו רבי שמעון ואָמַר לו: אתה היית איתנו והצטרפת למעשינו וכעת אינך מסכים איתנו, יאמרו עלינו שתלמידי חכמים גרועים מזונות, שזונות מחפות ומגוננות אחת על השנייה ותלמידי חכמים אינם מגוננים זה על זה. ומסופר שנתן רבי שמעון את עיניו בו ומת אותו זקן. לאחר מכן יצא רבי שמעון לשוק וראה את יהודה בן גרים (שגרם לכל המעשה), נתן בו רבי שמעון את עיניו ועשהו גל של עצמות.
תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.