סוגיא אהובה
המשיח האתיופי על חמור לבן
הרב ד"ר שרון שלום | י"ט כסליו 19.12
רב קהילת "קדושי ישראל" בקריית גת. ד"ר לפילוסופיה יהודית, מרצה באוניברסיטת תל אביב ובר אילן ומחבר הספר מסיני לאתיופיה.
הסיפור על מסע הקבורה של יעקב אבינו ממצרים וכיצד פתר חושים בן דן את הויכוח עם עשיו.
תקציר הסוגיא
בקבורתו של יעקב נאמר תחילה" "ויעל יוסף לקבר את אביו, ויעלו אתו כל עבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים", ורק אחר כך: "וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו" (בראשית נ,ז-ח) – המצרים קדמו לאחים ולמשפחותיהם.

בחזרה מן הקבורה נאמר: "וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו וכל העלים אתו" (בראשית נ,יד), האחים קדמו למצרים. הגמרא בסוגיא מבארת שבדרך לקבורה המצרים לא החשיבו את האחים ולא כיבדו אותם, וכאשר במהלך הדרך בזכות יוסף התברר כבודו של יעקב, התחילו המצרים להחשיב ולכבד את בניו ושמו אותם לפניהם. שכן יוסף הניח את כתרו על מיטת יעקב לכבדו. ובהגיעם לארץ ישראל התקבצו שאר בניו של אברהם: בני ישמעאל, בני קטורה ובני עשיו עם מלכיהם (היו בניהם שלושים וחמישה מלכים) כדי להילחם עמם. אמנם בראותם את כתרו של יוסף מונח על המיטה הניחו גם הם את כתריהם על מיטת יעקב, והייתה מיטתו של יעקב מוקפת בשלושים וששה כתרים. והמצרים בראותם את הכבוד הגדול שנעשה ליעקב, התחילו לכבד את בניו.

בהמשך בבואם לקבור את יעקב במערת המכפלה, הגיע עשיו ומנע את הקבורה בטענה שחלקת הקבר שייכת לו. לדבריו במערת המכפלה ארבעה חלקות קבר. החלקה הראשונה היא החלקה בה נקברו אדם וחוה. שאר החלקות נקנו על ידי אברהם ובהם נקברו: אברהם ושרה ויצחק ורבקה, את החלקה האחרונה ירשו יעקב ועשיו. יעקב קבר בחצי חלקה את לאה, ואם כן החצי השני שייך לו. בני יעקב טענו לעומתו שהוא מכר את חלקו ליעקב, ושחוץ מקניית הבכורה (המתוארת בתחילת פרשת תולדות) קנה יעקב את חלק עשיו במערת המכפלה (כפי שציוה יעקב לקוברו "בקברי אשר כרתי לי" – בראשית נ,ה, וכירה משמעותה קנייה בכסף). עשיו דרש את שטר הוכחת המכירה, אמנם מכיוון שהשטר נשאר במצרים הוחלט שנפתלי (שהיה ידוע כאיש מהיר ביותר כמתואר בברכת יעקב: "נפתלי אילה שלחה" – בראשית מט,כא) ישוב למצרים. בינתיים חושים בנו של דן שהיה כבד שמיעה ולא שמע את כל המסע ומתן שבין האחים לעשיו שאל מדוע מתעכבת הקבורה. השיבו לו שעשיו מעכב אותה עד שנפתלי יגיע חזרה ממצרים. אמר חושים 'ועד שנפתלי יחזור יהא יעקב סבי מונח בביזיון'?! נטל חושים אלה והכה בה את עשיו למוות, ומיד התאפשרה קבורת יעקב.

הגמרא מבארת שהריגת עשיו הינה ציון משמעותי בנקמה מאדום, שבשעת הכאת עשיו יצאו עיניו מחוריהם ונפלו למרגלות מיטתו של יעקב. יעקב פקח את עניו הסתכל בעיני עשיו וחייך, ובכך התקיימה ההבטחה "ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע" (תהלים נח,יא).

תשע
"במשך יותר מאלפיים השנים שהגמרא קיימת, עסקו בחומר זה רבבות חכמים. טובי המוחות של עם ישראל הקדישו את חייהם כולם בהתמדה עצומה ללימוד הגמרא. משום כך לא ייפלא כי לעיתים דומה לו ללומד שכמעט אינו יכול לחדש דבר, שהרי כל נושא, כל עניין וכל משפט כבר עברו עליו כל כך הרבה חכמים מופלגים, שדנו בו מכל זוויות הראייה. ואף על פי כן, עם זאת לא נחתם בכל עת, בכל יום ממש מוצאים העוסקים בגמרא דברים חדשים ונקודות חדשות של הסתכלות. ברור, לא כל אדם מסוגל לבנות שיטות מושלמות גדולות בתחום זה כמו בתחומים אחרים, אולם דומה כי זווית הראייה המיוחדת של כל אדם לעצמו נותנת לו את האפשרות לראות דבר מה, לעיתים נקודה קטנה באור חדש."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
התלמוד הבבלי על אלפי דפיו מחולק לסוגיות רבות הנוגעות כמעט בכל תחומי החיים, מסוגיות הלכתיות העוסקות בפרטי פרטים ועד סיפורי אגדה מופלאים בנושאים שונים. מאחורי כל שורה מתקיימים דיונים שונים חוצי דורות המציגים נקודות מבט שונות, כאשר דרך הדיון המשותף מנסים להגיע לאמת.
זוהי השנה השנייה של תכנית "הסוגיא האהובה" בה אנו מזמינים מרצים ממגוון רחב של עיון תלמודי מרבנים ואנשי רוח ועד אמנים ועיתונאים לבחור סוגיא מן התלמוד אשר הם רואים בה עניין וחשיבות או שמסמלת בענייהם את העיסוק התלמודי ולהציג את זווית הראיה שלהם מתוך הטקסטים השזורים לאורך ההיסטוריה ועד החיבור למציאות העכשווית.
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה."
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
הפרוייקטים שלנו


אודות התלמוד המבואר

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל... אין לך ספר אחר שהשפיע כל כך על מהלך החיים היהודיים… התלמוד כולל בתוכו את אוצר החכמה היהודית של עם ישראל במשך אלפי שנים, בהיותו אוסף של חוק, אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מיוחדת, של חכמת חיים מעשית, של היסטוריה ומדע של סיפורי מעשיות ושל הומור..."

הרב עדין אבן ישראל – "התלמוד לכל".

לדף התלמוד המבואר

תוכנית "הסוגיא האהובה"
  
"סוגיא אהובה זה כמעט כמו סיפורי אהבה אחרים, לא לכל אחד יש אותה אהבה, לא לכולם יש אותו סוג של חלום, לא לכל אחד יש אותו סוג של ראיה." הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

סדרת השיעורים בתלמוד במרכז שטיינזלץ. השיעורים צולמו והועלו לאתר בצירוף דף הלימוד.