מעשה מרכבה
סתרי התורה שדרישתם מוגבלת נקראים 'מעשה מרכבה' על שם ההתגלות האלוהית שראו יחזקאל וישעיה. התגלות זו מתוארת באריכות בספר יחזקאל פרק א', ובקיצור בספר ישעיהו פרק ו'. לדברי הגמרא שני הנביאים ראו את אותם מראות, אך יחזקאל תיאר את מה שראה ביתר פירוט.

מעשה המרכבה שביחזקאל -  יחזקאל פרק א
(א) ויהי בשלשים שנה ברביעי בחמשה לחדש ואני בתוך הגולה על נהר כבר נפתחו השמים ואראה מראות אלהים:
(ב) בחמשה לחדש היא השנה החמישית לגלות המלך יויכין:
(ג) היה היה דבר יקוק אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כשדים על נהר כבר ותהי עליו שם יד יקוק:
(ד) וארא והנה רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונגה לו סביב ומתוכה כעין החשמל מתוך האש:
(ה) ומתוכה דמות ארבע חיות וזה מראיהן דמות אדם להנה:
(ו) וארבעה פנים לאחת וארבע כנפים לאחת להם:
(ז) ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל עגל ונצצים כעין נחשת קלל:
(ח) <וידו> וידי אדם מתחת כנפיהם על ארבעת רבעיהם ופניהם וכנפיהם לארבעתם:
(ט) חברת אשה אל אחותה כנפיהם לא יסבו בלכתן איש אל עבר פניו ילכו:
(י) ודמות פניהם פני אדם ופני אריה אל הימין לארבעתם ופני שור מהשמאול לארבעתן ופני נשר לארבעתן:
(יא) ופניהם וכנפיהם פרדות מלמעלה לאיש שתים חברות איש ושתים מכסות את גויתיהנה:
(יב) ואיש אל עבר פניו ילכו אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו לא יסבו בלכתן:
(יג) ודמות החיות מראיהם כגחלי אש בערות כמראה הלפדים היא מתהלכת בין החיות ונגה לאש ומן האש יוצא ברק:
(יד) והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק:
(טו) וארא החיות והנה אופן אחד בארץ אצל החיות לארבעת פניו:
(טז) מראה האופנים ומעשיהם כעין תרשיש ודמות אחד לארבעתן ומראיהם ומעשיהם כאשר יהיה האופן בתוך האופן:
|(יז) על ארבעת רבעיהן בלכתם ילכו לא יסבו בלכתן:
(יח) וגביהן וגבה להם ויראה להם וגבתם מלאת עינים סביב לארבעתן:
(יט) ובלכת החיות ילכו האופנים אצלם ובהנשא החיות מעל הארץ ינשאו האופנים:
(כ) על אשר יהיה שם הרוח ללכת ילכו שמה הרוח ללכת והאופנים ינשאו לעמתם כי רוח החיה באופנים:
(כא) בלכתם ילכו ובעמדם יעמדו ובהנשאם מעל הארץ ינשאו האופנים לעמתם כי רוח החיה באופנים:
(כב) ודמות על ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא נטוי על ראשיהם מלמעלה:
(כג) ותחת הרקיע כנפיהם ישרות אשה אל אחותה לאיש שתים מכסות להנה ולאיש שתים מכסות להנה את גויתיהם:
(כד) ואשמע את קול כנפיהם כקול מים רבים כקול שדי בלכתם קול המלה כקול מחנה בעמדם תרפינה כנפיהן:
(כה) ויהי קול מעל לרקיע אשר על ראשם בעמדם תרפינה כנפיהן:
(כו) וממעל לרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כסא ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה:
(כז) וארא כעין חשמל כמראה אש בית לה סביב ממראה מתניו ולמעלה וממראה מתניו ולמטה ראיתי כמראה אש ונגה לו סביב:
(כח) כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנגה סביב הוא מראה דמות כבוד יקוק ואראה ואפל על פני ואשמע קול מדבר:

מעשה המרכבה שבישעיהו - ישעיהו פרק ו
(א) בשנת מות המלך עזיהו ואראה את אדני ישב על כסא רם ונשא ושוליו מלאים את ההיכל:
(ב) שרפים עמדים ממעל לו שש כנפים שש כנפים לאחד בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו ובשתים יעופף:
(ג) וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש יקוק צבאות מלא כל הארץ כבודו:
(ד) וינעו אמות הספים מקול הקורא והבית ימלא עשן:
(ה) ואמר אוי לי כי נדמיתי כי איש טמא שפתים אנכי ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב כי את המלך יקוק צבאות ראו עיני:
(ו) ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה במלקחים לקח מעל המזבח:
(ז) ויגע על פי ויאמר הנה נגע זה על שפתיך וסר עונך וחטאתך תכפר:
(ח) ואשמע את קול אדני אמר את מי אשלח ומי ילך לנו ואמר הנני שלחני:
(ט) ויאמר לך ואמרת לעם הזה שמעו שמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו:
(י) השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו:
(יא) ואמר עד מתי אדני ויאמר עד אשר אם שאו ערים מאין יושב ובתים מאין אדם והאדמה תשאה שממה:
(יב) ורחק יקוק את האדם ורבה העזובה בקרב הארץ:
(יג) ועוד בה עשריה ושבה והיתה לבער כאלה וכאלון אשר בשלכת מצבת בם זרע קדש מצבתה: