השקרים של איש האמת

על יעקב אבינו נאמר שמידתו היא אמת, "תתן אמת ליעקב" (מיכה ז,ח). המחשבה הראשונה שלנו היא שהמידה המייצגת את יעקב תבוא לידי ביטוי במעשיו לכל אורך חייו. באופן מפתיע אנו מוצאים שני אירועים מרכזיים בחיי יעקב בהם נראה שיעקב נוהג דוקא במנהג רמאות. רמאות זו אינה רק פגיעה בערך האמת האבסולוטי, אלא היא משמשת את האינטרסים של יעקב. יעקב משיג על ידי הרמאות הישגים שאילו הוא היה דבק באמת הוא כנראה לא היה מקבל. הרמאות המשמעותית ביותר בהקשר זה היא במעשה 'גניבת הברכות'.

גניבת הברכות: ליצחק שני בנים, עשו ויעקב. רק אחד מהם יקבל את הברכה משמים להיות הממשיך של סבא אברהם. רק אחד יזכה להיות הבעלים של הארץ אותה הבטיח אלוהים לאברהם. רק הבן שיתברך על ידי יצחק יזכה בכל זה .יצחק עיור, הוא מעוניין לברך את עשו. רבקה שומעת על התוכנית ובעזרתה יעקב מרמה את אביו וזוכה בברכות. עשו מגיע באיחור, ורק אז מגלה יצחק לחרדתו שהברכות נלקחו כבר על ידי יעקב. בלית ברירה הוא מברך את עשו ברכה משנית והברכה העיקרי נשארת אצל יעקב.

בראשית פרק כז

(א) ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת ויקרא את עשו בנו הגדל ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני:

(ב) ויאמר הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי:

(ג) ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד:

(ד) ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות:

(ה) ורבקה שמעת בדבר יצחק אל עשו בנו וילך עשו השדה לצוד ציד להביא:

(ו) ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמר הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשו אחיך לאמר:

(ז) הביאה לי ציד ועשה לי מטעמים ואכלה ואברככה לפני ה' לפני מותי:

(ח) ועתה בני שמע בקלי לאשר אני מצוה אתך:

(ט) לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עזים טבים ואעשה אתם מטעמים לאביך כאשר אהב:

(י) והבאת לאביך ואכל בעבר אשר יברכך לפני מותו:

(יא) ויאמר יעקב אל רבקה אמו הן עשו אחי איש שער ואנכי איש חלק:

(יב) אולי ימשני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא ברכה:

(יג) ותאמר לו אמו עלי קללתך בני אך שמע בקלי ולך קח לי:

(יד) וילך ויקח ויבא לאמו ותעש אמו מטעמים כאשר אהב אביו:

(טו) ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדל החמדת אשר אתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן:

(טז) ואת ערת גדיי העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צואריו:

(יז) ותתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה:

(יח) ויבא אל אביו ויאמר אבי ויאמר הנני מי אתה בני:

(יט) ויאמר יעקב אל אביו אנכי עשו בכרך עשיתי כאשר דברת אלי קום נא שבה ואכלה מצידי בעבור תברכני נפשך:

(כ) ויאמר יצחק אל בנו מה זה מהרת למצא בני ויאמר כי הקרה ה' אלהיך לפני:

(כא) ויאמר יצחק אל יעקב גשה נא ואמשך בני האתה זה בני עשו אם לא:

(כב) ויגש יעקב אל יצחק אביו וימשהו ויאמר הקל קול יעקב והידים ידי עשו:

(כג) ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו אחיו שערת ויברכהו:

(כד) ויאמר אתה זה בני עשו ויאמר אני:

(כה) ויאמר הגשה לי ואכלה מציד בני למען תברכך נפשי ויגש לו ויאכל ויבא לו יין וישת:

(כו) ויאמר אליו יצחק אביו גשה נא ושקה לי בני:

(כז) ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה':

(כח) ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש:

(כט) יעבדוך עמים וישתחוו לך לאמים הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך ארריך ארור ומברכיך ברוך:

(ל) ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב ויהי אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו ועשו אחיו בא מצידו:

(לא) ויעש גם הוא מטעמים ויבא לאביו ויאמר לאביו יקם אבי ויאכל מציד בנו בעבור תברכני נפשך:

(לב) ויאמר לו יצחק אביו מי אתה ויאמר אני בנך בכרך עשו:

(לג) ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד ויאמר מי אפוא הוא הצד ציד ויבא לי ואכל מכל בטרם תבוא ואברכהו גם ברוך יהיה:

(לד) כשמע עשו את דברי אביו ויצעק צעקה גדלה ומרה עד מאד ויאמר לאביו ברכני גם אני אבי:

(לה) ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך:

(לו) ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים את בכרתי לקח והנה עתה לקח ברכתי ויאמר הלא אצלת לי ברכה:

(לז) ויען יצחק ויאמר לעשו הן גביר שמתיו לך ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים ודגן ותירש סמכתיו ולכה אפוא מה אעשה בני:

(לח) ויאמר עשו אל אביו הברכה אחת הוא לך אבי ברכני גם אני אבי וישא עשו קלו ויבך:

(לט) ויען יצחק אביו ויאמר אליו הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמים מעל:

(מ) ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבד והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך: