האמת בבריאת העולם

בבראשית רבה, אנו מוצאים שני מדרשים סמוכים המתארים את הבסיס עליו נברא העולם שבמרכזו האדם. משני המדרשים עולה תמונה שבריאת העולם לא הייתה על בסיס אמת מוחלטת. לעולם המבוסס רק על פי פרמטרים של אמת אין קיום. במדרש הראשון הקב"ה מסתיר מעיני המלאכים את מלא האמת בקשר לאדם שעתיד להיות, בלי הסתרת האמת המלאכים לא היו מאפשרים לברוא את האדם. במדרש השני מתקיים מעיין משפט בין המלאכים האם ראוי לברוא את האדם. המלאכים ייצגו ערכים שונים ותכונות שונות של האדם. מנקודת המבט של האמת אי אפשר לברוא אדם. האדם נברא בסוף על ידי ''השלכת האמת ארצה''.

בראשית רבה פרשה ח

ר' חנינא לא אמר כן, אלא בשעה שבא לבראות את אדם הראשון נמלך במלאכי השרת, אמר להם נעשה אדם, אמרו לו מה טיבו, אמר להם צדיקים עומדים ממנו ה"ה כי יודע י"י דרך צדיקים כי הודיע י"י דרך צדיקים למלאכי השרת, ודרך רשעים תאבד איבדה מהם, גילה להם שהצדיקים עומדים ממנו ולא גילה להם שהרשעים עומדים ממנו, שאילו גילה להם שהרשעים עומדים ממנו לא היתה מידת הדין נותנת שיברא.

אמר ר' סימון בשעה שבא הקב"ה לבראות אדם הראשון נעשו מלאכי השרת כיתים וחבורות, מהם אומרים יברא, מהם אומרים אל יברא ה"ה חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים, אמת אומר אל יברא שכולו שקר, צדק אומר יברא שעושה צדקות, שלום אומר אל יברא דכוליה קטטה, מה עשה הקב"ה נטל אמת והשליכה לארץ, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבון העולמים מה את מבזה אלטיכסייה (חותם) שלך, תעלה אמת מן הארץ ה"ה אמת מארץ תצמח.