אליהו הנביא ורבי יוסי
הסוגיה שלנו מספרת על מפגש בין רבי יוסי לאליהו הנביא. רבי יוסי עליו מספרת הסוגיה הוא ר' יוסי בן חלפתא, מגדולי התנאים. חי בדור שלפני חתימת המשנה, ורושם דבריו ניכר בספרות התנאים כולה. אביו, המכונה אבא חלפתא היה נחשב אף הוא מחכמי הדור, ומשפחתו, לפי מסורת אחת, מתייחסת עד לבני יונדב בן רכב. מלבד לימודו אצל אביו היה ר' יוסי תלמיד מובהק של ר' עקיבא. הוא וחבריו, תלמידי ר' עקיבא האחרים, ר' מאיר, ר' יהודה ור' שמעון בר יוחאי היו מרכז היצירה התלמודית של כל אותו הדור. בשיטתו ההלכתית, כמו בכל דרך חייו, היה ר' יוסי מתון וזהיר ונמנע מגישה קיצונית לכל צד. בשל המתינות וההגיון שבדבריו נקבעה הלכה כמותו בכל מקום, כנגד כל חבריו. וכלל ידוע הוא בהלכה "ר' יוסי נימוקו עמו" ועל כן הלכה כמותו תמיד.  כשם שגדול היה ר' יוסי בהלכה, כן היה מפורסם בחסידותו. מעשים רבים מסופרים בתלמוד על צניעותו, ענוותנותו וקדושתו. ר' יוסי היה כנראה מסדרו העיקרי של קובץ ברייתות על דברי ימי ישראל "סדר עולם". מקום מגוריו במשך שנים רבות היה בצפורי בגליל, ואומנותו היתה בעיבוד עורות. רבים מחכמי הדור שאחריו (ובכללם רבי מסדר המשנה) היו תלמידיו, ואולם המובהקים שבהם היו חמשת בניו אשר כולם היו מחכמי הדור. המפורסמים בהם ר' אליעזר בר' יוסי מגדולי חכמי האגדה, ור' ישמעאל בר' יוסי. 

המפגש של רבי יוסי ואליהו הנביא המתואר בסוגיה שלנו אינו מפגש חד פעמי. אנו יודעים שאליהו הנביא היה נפגש עם רבי יוסי בתדירות גבוהה. מהגמרא במסכת סנהדרין עולה שבדרך כלל היה נפגש אליהו הנביא עם רבי יוסי מידי יום, עד כדי כך שכאשר הוא לא התראה אליו כמה ימים, שאל אותו רבי יוסי מדוע הוא התעכב מלהתגלות אליו. דָּרַשׁ ר' יוֹסֵי בְּצִיפּוֹרִי: אַבָּא אֵלִיָּהוּ כלומר, אליהו הנביא החשוב והחביב קַפְּדָן הֲוָה [היה] (כשמנע את ירידת הגשם בימי אחאב). הֲוָה [היה] רָגִיל אליהו לְמֵיתֵי גַּבֵּיהּ [לבוא אליו] ולהתגלות בכל יום לר' יוסי, אִיכְסֵיהּ מִינֵּיהּ תְּלָתָא יוֹמֵי [נעלם ממנו שלושה ימים] וְלֹא אֲתָא [בא]. כִּי אֲתָא [כאשר בא] אָמַר לֵיהּ [לו] ר' יוסי: אַמַּאי [מדוע] לֹא אֲתָא מָר [בא אדוני]? אָמַר לֵיהּ [לו]: והלא "קַפְּדָן" קָרֵית [קראת] לִי! אָמַר לֵיהּ [לו] ר' יוסי לאליהו: הָא דְּקַמָּן, דְּקָא קָפֵיד מָר [הרי זו לפנינו דוגמא למה שאמרתי, שהרי הקפיד אדוני] עלי בימים אלה" (סנהדרין קיג,א-ב).