מכוער ביותר

האדם אותו פגש רבי אלעזר בתואר בגמרא כאדם מכוער ביותר. העין יעקב מפרש שרבי אלעזר ראה שפניו של אותו אדם מביעים שחיתות ופחיתות מוסרית ומשום כך הוא גינה אותו. ולאחר שהאיש גילה לו את חכמתו הבין רבי אלעזר שמראה פניו של האיש לא מעיד על אשיותו אלא זה תואר פניו הטבעי. מעיון מבקורות שונים בהם מתואר אדם 'מכוער ביותר' נראה שאכן מדובר באדם שהוא גם כן בעל כיעור רוחני. במקום אחד אף מלאך המות מכונה אדם 'מכוער ביותר'.

תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נח עמוד א

אמר ריש לקיש: מעשה באשה אחת וצפנת בת פניאל שמה, צפנת - שהכל צופין ביופיה, בת פניאל - בתו של כהן גדול ששימש לפני ולפנים, שנתעלל בה שבאי כל הלילה. למחר הלבישה שבעה חלוקים והוציאה למוכרה. בא אדם אחד שהיה מכוער ביותר, אמר לו: הראני את יופיה, אמר לו: ריקא! אם אתה רוצה ליקח קח, שאין כיופיה בכל העולם כולו, אמר לו: אף על פי כן. הפשיטה ששת חלוקים, ושביעי קרעתה ונתפלשה באפר, אמרה לפניו: רבונו של עולם, אם עלינו לא חסת, על קדושת שמך הגבור למה לא תחוס? ועליה קונן ירמיה: בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים כי פתאום יבא השודד עלינו, עליך לא נאמר אלא עלינו, כביכול, עלי ועליך בא שודד

אוצר המדרשים (אייזנשטיין) עשרת הדברות עמוד 457

ומעשה באדם אחד שבא על נערה המאורסה ביוה"כ והוציאוהו והרגוהו, לאחר מיתתו נולד לו בן מאשתו ונמנעו בני ישראל למולו, פעם אחת היה ר' עקיבא מהלך בדרך ומצא אדם אחד שהיה מכוער ביותר והיה נושא משאוי גדול של עצים שלא היה אדם בעולם ולא חמור ולא סוס שיכול לטעון כמותו, אמר לו ר"ע משביע אני אותך בשבועה שתאמר אם אתה בן אדם או שד או מאיזה בריה אתה. א"ל רבי! אדם הייתי וכבר נפטרתי מן העולם ההוא, ובכל יום ויום אני מביא משאוי כזה ומכניסין אותי בתוך הגיהנם ושורפין אותי בתוכה שלש פעמים ביום, וזה עמלי בכל יום ויום. אמר לו ר"ע מה עשית שעושין לך כך וכך, א"ל אותו האיש אני באתי על נערה המאורסה ביוה"כ, א"ל בני שמעת אם יש לך תקנה באותו עולם, א"ל כך שמעתי מאחורי הפרגוד שבזמן שיעלה בני לספר תורה ויאמר ברכו את ה' המבורך מוציאין אותי מגיהנם ומכניסין אותי בג"ע.

אוצר המדרשים (אייזנשטיין) מעשיות עמוד 334

מעשה בבן סבר שהיה רודף לעשות צדקה כל ימיו, פעם אחת נודע לו שיש יתום במדינה אחת קרובה אליו שרוצה לישא אשה ולא היה בידו לא כסף ולא זהב במה להכניסה לחופה, מה עשה בן סבר נטל כל מה שמצא בביתו והלך ונתן לאותו יתום. ויהי בחזרתו לביתו פגע בנהר שהיה ארכו ארבע פרסאות והיה שם תנין שהיה מזיק לכל עובר ושב, כיון שהגיע בן סבר לאותו תנין עשה עצמו כמין גשר ועבר עליו בן סבר ולא הזיקו, כיון שעבר מן הנהר פגע באדם אחד שהיה מכוער ביותר, אמר לו אתה בן סבר? אמר לו הן, א"ל מאין באת, והוא הסיח לו כל מה שאירע לו, א"ל האיש ההוא פנקסך עמי שהגיע זמנך ליפטר מן העולם, באותה שעה נשתנו פניו לירקון ונשא עיניו כלפי מעלה ואמר רבש"ע מי שהתעסק בתורה ובגמילות חסדים ימות בשנים מועטות, זו תורה וזו שכרה? וגזרת עלי שאמות חוץ מדירתי כבהמה ולא יתעסקו בי אנשי ביתי. באותה שעה יצאה בת קול ואמרה לו, הרי לך זמן עד שתלך למות על מטתך. כיון שעבר ממלאך המות פגע בעיר אחת ובני אדם יוצאין משם, אמר להם בן סבר יש כאן חכם או מלומד אחד ואקבל פניו? אמרו לו יש כאן חכם גדול ושמו שפיפון בן ליש, הלך אצלו בן סבר, כיון שראה אותו שפיפון שמח בו והביאו אליו וראה שפניו מוריקות, אמר לו שפיפון מה לך בן סבר שמא לפת אתה צריך או כלום אתה צריך? אמר לו בן סבר לא לפת אני צריך ולא לכלום אני צריך, הרי כל טוב עמי, א"ל שפיפון אם כן למה פניך מוריקות? והוא סיפר לו כל מה שאירע לו בדרך, א"ל שפיפון חזק עצמך, מובטח אני שהקב"ה יציל אותך מן המיתה, כיון שעברו חמשה ימים בא ענן גדול והקיף את כל ביתו של שפיפון בן ליש, אמרו לו תלמידיו אין אתה רואה ענן גדול שמקיף את ביתך? אמר להם בואו וראו אם לכל העיר הוא מקיף או לבית זה הוא מקיף. באותה שעה בא מלאך המות לפני שפיפון ואמר לו תן לי פקדון שיש בידך, א"ל שפיפון איזה פקדון יש לך אצלי? א"ל חייך ובן סבר, א"ל שפיפון לך לך למלאכתך אין לך אצלי כלום. הלך מה"מ והשיב הדברים לפני השכינה ואמר לפניו רבש"ע! שפיפון אינו מניח אותי ליכנס לביתו שהשביעני בשמך הגדול, אמר לו הקב"ה לך אמור לו חייך שפיפון אין אני מבקש אלא חיי בן סבר, הלך לו מה"מ ואמר לו חייך שפיפון אין אני מבקש אלא חיי בן סבר, והשיב שפיפון כבראשונה. באותה שעה יצאה ב"ק ואמרה מה אעשה לשני הצדיקים אלו שאני גוזר גזרה ואי אפשר לקיימה, שנאמר ותגזר אומר ויקם לך, וכתיב צדיק מושל יראת אלהים, ומי מושל בי שאני גוזר גזרה וצריך לבטלה? - צדיק, ובשבילו אני מבטלה, א"ל לכו והוסיפו שבעים שנה לכל אחד מהם על שנותם.