האם קונסרבטיבי יכול לשמש במשרה תורנית

הרב משה פיינשטיין מתייחס בתשובתו לשאלה זו. הוא מתייחס לאפשרות זו בחומרה רבה. התשובה מתייחסת לאפשרות למנות אדם כזה למשרה ולשאלת הסילוק שלו במקרה וכבר מונה.

שו"תאגרותמשהיורהדעהחלקבסימןקח

במישישלומשרהבביתהכנסתקאנסערוואטיוויאםרשאיןלמנותולמגידשיעורודרשןבביהכ"נכ"חשבטתשכ"ט. מע"כידידימהר"ראברהםהעכטשליט"א.

בדבראחדשישלומשרהבביהכ"נשלהקאנסערוואטיווןאםרשאיןלמנותולהגידשיעורלפניבע"בבהלכהואגדהולדרושבביה"כנשלשומריתורה. הנהזהאינו /איזו/ שניםשנשאלתיבדברשוחטשקבלמשרתשמשותבביהכ"נדקאנסערוואטיווןוהשבתידאףשמשרתוהואשלעניניםאחריםשלאשייכיםלעניניאמונהודתאיןלהכשירודהאמצינודקראתנאדבר"ילמישנמכרלהיותחוטבעציםושואבמיםלע"זנמיבשםכומרבקידושיןדףכ' שהואהעוסקבעניניהאמונהועבודותיהדע"זאלמאדהואמשוםדעכ"פהואעוזרומסייעבעניניעבודותיה, שלכןדיןהשמשוכלהמשרתיםבביהכ"נדהקאנסערוואטיווןכדיןהראבייודיןהפרעזדענטשהםודאיפסולין. וזהודאישלהיותדורשומגידשיעורהואעודגרועדישלחוששידרושדברידופיויגלהפניםשלאכהלכה, ואפילוכשאיןלחושלזהאיתאבמו"קדףי"זבצורבאמרבנןדהוהסנישומעניה, והיוצריכיליהרבנןשמסיקהגמ' דאליבקשותורהמפיוופרש"ידמוטבדלאילפימיניה, אףדהיהאדםגדולבתורהוידער' יהודהדילמודכהלכה, ומ"מאיןללמודתורהמפיוואיפסקכןבש"עיו"דסימןרמ"וסעיףח' דאיתאשםהרבשאינוהולךבדרךטובהאףעלפישחכםגדולהואוכלהעםצריכיןלואיןלמדיןממנועדשיחזורלמוטב. וכ"שבסתםבנ"אדסנושומעניהשישלחוששגםידרוששלאכהראוי, ואףבדבריהלכהילמודשלאכהלכה, אובקלותובטולהחשיבותח"ו, ולכןודאיאיןלמנותמישישלומשרהאצלהקאנסערוואטיווןאףבמשרהכזושלאשייךלעניניאמונהביןבבתיכנסיותשלהןוביןבהסעמינאר /בהסימינר/ לראבייסשלהם, שיאמרשיעוריםבהלכהובאגדהודרושואףאםמנוהומהראוילסלקו. והנניידידו, משהפיינשטיין