ללמוד ממעשה רחל

בסוגיה מסופר שרחל מסרה ללאה את הסימנים שמסר לה יעקב כדי שיזהה אותה. הויתור הגדול הזה, נתפס בעינינו כוויתור קשה ביותר. דרישה לא מתפשרת לתת מעצמך למען הזולת. במסכת כלה רבתי תרגמו את מעשה רחל להוראה מעשית על הדרך בה נדרש כל אחד להתנהג עם חברו.

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ג הלכה יד

העבר רצונך מפני רצון חברך, שכך עשתה רחל ללאה ודוד לשאול.

רחל ללאה, דכתיב ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא, וכי בן רבקה הוא; וכי אחי אביה הוא, והלא בן אחות אביה הוא, אלא כיון דאמר לה בן רבקה הוא, אמר לה מינסבת לי, אמרה ליה הן נסובה מינסיבא לך, אלא אבא רמאה הוא, ולא יכלת ליה, אמר לה אחיו אנא ברמאותא, ומי שרי לצדיקי למעבד רמאותא, אמר לה הן, דכתיב עם חסיד תתחסד, ועם עקש תתפתל, ומה רמאותא אית ליה, אמרה ליה, אית ליה אחתי דקשישא מינאי, ומעייל לה נהליך, מסר לה סימנין, כי קא מעייל לה ללאה, סברה השתא מיכספא אחתי, מסרה לה הנהו סימנין, היינו דכתיב ויהי בבקר והנה היא לאה, מכלל דעד האידנא לא הוה ידע דלאה היא, דמתוך סימנין שמסר יעקב לרחל, ורחל מסרתן ללאה לא הוה ידע.