הויתור של לאה

בסוגיה שלנו מתואר וויתורה רחל על הזכות להינשא ליעקב על ידי מסירת הסימנים ללאה אחותה. על פי הגמרא בברכות, בהמשך הייתה זו דווקא לאה שוויתרה על לידת בן נוסף, שיהיה שבט נוסף בישראל בשביל רחל. לאחר שילדה לאה ששה בנים ושתי השפחות ילדו כל את שני בנים, נכנסה לאה להריון נוסף. היא ידעה ברוח הקודש שליעקב יהיו שנים עשר בנים. לפי חשבונה יצא שאם הריון זה הוא של בן נוסף, לרחל ישאר ללדת רק ילד אחד, פחות מהשפחות. היא לא רצתה שאחותה תהייה פחותה מן השפחות ולכן היא התפללה והעובר שהיה צריך להיות זכר נהפך לנקבה.

"שנינו במשנה שאם היתה אשתו מעוברת ואמר: "יהי רצון שתלד אשתי בן זכר" הרי זו תפלת שוא. ומכאן אתה למד כי לא מהני רחמי [מועילה בקשת רחמים]?מתיב [מקשה] על כך רב יוסף: נאמר "ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה" (בראשית ל, כא), ויש לשאול:מאי [מה] משמעות ההדגשה "ואחר", מה רוצה הכתוב לומר בהדגשת העובדה שלאחר לידת זבולון ילדה את דינה? אמר רב: לאחר שדנה לאה דין בעצמה ואמרה: שנים עשר שבטים עתידין לצאת מיעקב, ששה יצאו ממני וארבעה מן השפחות, הרי עשרה, ואם זה הולד שבהריון זכר, לא תהיה אחותי רחל אף כאחת השפחות, מיד נהפכה לבת, שנאמר: "ותקרא את שמה דינה" על שם הדין. ודוחים:אין מזכירין מעשה נסים ללמוד ממנו הלכה כללית. ואיבעית אימא [ואם תרצה אמור]: כי המעשה של לאה שהתפללה על הולד בתוך ארבעים יום ליצירה הוה [היה]. כדתניא [כפי ששנינובברייתא]: שלשה ימים הראשונים לאחר הביאה יבקש אדם רחמים שלא יסריח הזרע אלא יקלט ויהיה ולד. משלשה ימים ועד ארבעים יום יבקש רחמים שיהא זכר. מארבעים יום ועד שלשה חדשים יבקש רחמים שלא יהיה סנדל, שכאשר העובר אינו מתפתח הריהו מקבל צורה הדומה קצת לדג הסנדל. משלשה חדשים ועד ששה חדשים יבקש רחמים שלא יהא נפל.ומששה חדשים ועד תשעה חדשים יבקש רחמים שיצא בשלום. הרי שבתוך ארבעים הימים הראשונים ליצירת הולד עדיין אפשר להתפלל ולשנות את מינו. ושואלים: ומי מהני רחמי [והאם מועילהבקשת רחמים] לענין זה? והאמר [והרי אמר] רב יצחק בריה [בנו] של רב אמי: מסורת היא שברגע היצירה נקבע מינו של הוולד, שאם האיש מזריע תחלה יולדת אשתו נקבה, ואם האשה מזרעת תחלה יולדת זכר. ורמז לדבר ממהשנאמר: "אשה כי תזריע וילדה זכר"(ויקרא יב, ב)! ומשיבים: הכא במאי עסקינן [כאן במה אנו עוסקים] כגון שהזריעו שניהם בבת אחת, ומינו של הולד לא נקבע עדיין, ויש מקום לתפילה" (ברכות ס,א).