שמות רבה פרשת יתרו פרשה כח
אברהם והמלאכים פגישה שנייה
בשעה שרצה הקב"ה לתת לישראל את התורה, רצו מלאכי השרת למנוע אותו מלתת את התורה. מי שהשתיק את טענותיהם, ע"פ המדרש הייתה דמותו של אברהם אבינו שבזכות הסעודה שהמלאכים אכלו אצלו (כמתואר בסוגיה), הם התביישו ממנו.

שמות רבה פרשת יתרו פרשה כח 
לקחת מתנות באדם בלקיחה נתנה לו, יכול יהא חייב ליתן לו דמים, ת"ל מתנות במתנה נתנה לו, באותה שעה בקשו מלאכי השרת לפגוע במשה עשה בו הקדוש ברוך הוא קלסטירין של פניו של משה דומה לאברהם, אמר להם הקדוש ברוך הוא אי אתם מתביישין הימנו לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו, אמר הקדוש ברוך הוא למשה לא נתנה לך תורה אלא בזכות אברהם שנאמר לקחת מתנות באדם, ואין אדם האמור כאן אלא אברהם שנאמר (יהושע יד) האדם הגדול בענקים, הוי ומשה עלה אל האלהים"