מאימתי

המשנה שבסוגיא פותחת בשאלה 'מאימתי קורין את שמע', סגנון של פתיחת משנה בשאלה, הוא סגנון מצוי במשניות. בשאלת 'מאימתי' נפתחות משניות רבות. גם המשנה הבאה לאחר המשנה שלנו פותחת בשאלה זו 'מאימתי קורין את שמע בשחרית ...' (משנה ברכות א,ב).

הייחודיות בפתיחה של המשנה שלנו אינה בעצם השאלה אלא בהנחה העומדת מאחורי השאלה. שאלת 'מאימתי קורין' מתבססת על זה שיש לקרוא. מי אמר והיכן אמרו שיש לקרוא. כיוון אין משניות לפני משנה זו שואלת הגמרא "תנא היכא קאי דקתני מאימתי [התנא של המשנה היכן הוא עומד שהוא שונה מאימתי, המשך של איזה דברים היא משנה זו]".

במקום נוסף בש"ס, מסכת תענית, מתחילה המסכת בשאלה 'מאימתי'. "מאימתי מזכירין גבורות גשמין ...'. (משנה תענית א,א) גם שם נקודת ההנחה של המשנה היא שיש להזכיר גבורות גשמים בתפילה. הגמרא גם שם אינה מבינה מניין נקודת הנחה זו של המשנה, ולכן גם שם היא שואלת את אותה שאלה.

"משנהמאימתי, מאיזה יום בשנה, מזכירין גבורות גשמים, שאומר: "משיב הרוח ומוריד הגשם" בתוך התפילה? ר' אליעזר אומר: מיום טוב הראשון של חג הסוכות. ר' יהושע אומר: מיום טוב האחרון של חג זה. אמר לו ר' יהושע: הואיל ואין הגשמים אלא סימן קללה בחג, שהרי אם יורדים גשמים כאשר הכל יושבים בסוכה, הרי זה סימן של קללה לישראל, ואם כן למה הוא מזכיר גשמים בחג? אמר לו ר' אליעזר: אף אני לא אמרתי לשאול ולהתפלל בלשון בקשה שירדו גשמים אלא להזכיר "משיב הרוח ומוריד הגשם" בעונתו. אמר לו ר' יהושע: אם כן שההזכרה היא לשיטתך רק זיכרון בלא בקשה כלל, לעולם יהא מזכיר את הגשמים בכל ימות השנה גם בקיץ! ...

גמרא תחילה שואלים: התנא שבמשנתנו היכא קאי [היכן הוא עומד], על מה הוא נסמך, דקתני [שהוא שונה] "מאימתי",שנראה שהוא ממשיך מהנחה ברורה שיש חובה של תפילה על הגשמים, והוא ממשיך בשאלה מאימתי מזכירים זאת? ומשיבים: התנא התם קאי [שם הוא עומד] על מקור זה הוא נסמך, דקתני [ששנה]במסכת הראשונה בשישה סדרי משנה, ברכות: מזכירים גבורות גשמים בברכה על תחיית המתים, ושואלין (מבקשים שירדו גשמים)בברכת השנים, והבדלה של מוצאי שבת וחג אומרים בברכת "חונן הדעת". ועל סמך משנה זו שקבעה את חיוב הבקשה שבחזרה קתני [שנה] כאן מאימתי מזכירים גבורות גשמים. ושואלים: אם כן, וליתני התם [ושישנה פרטי הלכה זו שם] ומאי שנא דשבקיה עד הכא [במה שונה, מדוע, שהניח את הדבר עד כאן] מתחילת סדר זרעים עד מסכת זו שבסוף סדר מועד?! אלאעלינו לחזור בנו מתירוץ זה, ולומר כי התנאשלנו ממסכת ראש השנה סליק [עולה, ממשיך], דתנן [ששנינו במשנה שם]: ובחג הסוכות נידונין כל באי עולם על המים. ואיידי דתנא [ומתוך ששנה] שם ובחג נידונים על המים, סמך על כך שראוי שיזכירו בקשת המים סמוך לדין, ולכן תנא [שנה] כאןמאימתי מזכירין גבורות גשמים" (מסכת תענית ב,א).