פסק ההלכה

למחלוקת רבי שמעון וחכמים השלכות שונות לגבי היחס להורג אדם כשהתכוין להרוג אחר. לדעת חכמים מחשיבים אותו כרוצח לכל דבר ולדעת רבי שמעון הוא אינו נענש כרוצח. הרמב"ם בפירוש המשניות ובהלכות רוצח פסק כרבי שמעון והראב"ד בהשגות חלק עליו.
  
רמב"ם על משנה מסכת סנהדרין פרק ט משנה ב
  
מחלוקת ר' שמעון אינה אלא על תוצאות הבבא הראשונה והוא אמרו נתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם פטור, יוצא מזה שאם הוא נתכוון להכות אדם זה והכה אדם אחר חייב, על זה חלק ר' שמעון ואמר אפילו נתכוון להרוג את זה והרג את זה פטור. והלכה כר' שמעון.
  
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ד הלכה א
  
המתכוין להרוג את זה והרג את זה פטור ממיתת בית דין ומן התשלומין ומן הגלות, לפי שאין ערי מקלט קולטות אותו כמו שיתבאר, לפיכך הזורק אבן לתוך עדה מישראל והרג אחד מהן פטור ממיתת בית דין.
  
השגת הראב"ד
  
המתכוון להרוג את זה והרג את זה פטור ממיתת ב"ד. אמר אברהם: כרבי שמעון הוא זה ואין הלכה כרבי שמעון.