הנס של יהושוע מול הנס של נקדימון

ההבדל בין הנס של יהושע לנס של נקדימון

לגבי הנס של יהושע כותב הנביא "ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמע יי בקול איש" (יהושע י,יד). מכאן עולה שיש הבדל בין הנס שנעשה ליהושע שמתואר כנס ייחודי שכמותו לא יהיה, לנס של נקדימון. האלשיך על פסוק זה מבאר שנקדימון היה צריך את הנס לצורך מסוים והתפלל עליו. לעומת זה יהושע היה במצב של ניצחון ולא היה צריך את הנס, הוא גם לא התפלל עליו אלא רק ביקש. התרחשות כזו היא בגדר נס ייחודי שלפניו ואחריו לא היה.

אלשיך על יהושע פרק י פסוק יד

ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו וכו'. והנה ארז"ל (ע"ז כה א) כי שלשה עמדה להם חמה, משה ויהושע ונקדימון בן גוריון. והן אמת כי של משה לא פורש באיזו מלחמה היתה, אם בשל עמלק או זולתו, ובאיזה זמן שהיה מה' יצא הדבר מעצמו, כי לא נמצא ששאל או גזר משה על המאורות. אך של יהושע היה על ידי דבור שדבר לה', יקים דברו אשר יגזור על השמש או הירח, כמו שכתבנו על אומרו אז ידבר יהושע, כי לא התפלל רק דבור בלבד, ואחר כך גזר ואמר שמש בגבעון כו'. אך נקדימון בן גוריון היה על ידי תפלה ובקשת רחמים. והנה אין ספק כי יותר חייב על זה יהושע אליו יתברך ממשה ונקדימון, כי של משה הוא יתברך עשה ולא לעשות רצון משה רק לפי צורך השעה, ונקדימון היה על ידי תפלה, אך יהושע היה על ידי דבור בעלמא שדבר לה'. וזהו אומרו ולא היה כיום ההוא לפניו במשה ואחריו בימי נקדימון בן גוריון. והוא, כי לא כנקדימון שהוצרך להתפלל, כי אם לשמוע ה' בקול איש שהיה דבור בלבד כמדובר, וגם יותר משל משה כי אז היה לפי צורך השעה אשר גזרה חכמתו יתברך, מה שאין כן ביהושע פה, כי הלא ה' נלחם לישראל, והוא יתברך היה יכול להומם ולאבדם רגע אחד מבלי עכב שמש וירח עד יקום גוי אויביו על ידי עצמם, באופן כי לא היה רק כדי לשמוע בקול יהושע, כי עשות רצונו חפץ. וזהו כי ה' נלחם לישראל: