מקורות מקבילים

דברי אבא גוריא שהובאו במשנה, הובאו גם במסכת סופרים. שם התנא ממשיך לתייג קבוצות נוספות באפיונים שונים.
 
מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק טו
 
הלכה ז
 
אבא גוריין איש צדיין אומר משום אבא גורייא, לא ילמד אדם את בנו חמר גמל ספן ספר קדר רועה וחנוני, לפי שאמונתן אומנות ליסטין, ר' יהודה אומר משמו, החמרים רובן רשעים, והספנין רובן צדיקים, טוב שברופאים לגהינם, והכשר שבטבחים שותפו של עמלק, רובן של ממזירים פקחין, רובן של עבדים נאים, רובם של בני אבות ביישנין, רובן של בנים דומין לאחי האם. תני ר' שמעון בן יוחאי, הכשר שבגוים בשעת מלחמה הרוג, הטוב שבנחשים רוץ את מוחו, הכשירה שבנשים בעלת כשפים, אשרי מי שעושה רצונו של מקום.