טוב שברופאים – לקט פירושים: ראשונים

רש"י:

"אינו ירא מן החולי ומאכלו מאכל בריאים, ואינו משבר לבו למקום, ופעמים שהורג נפשות, ויש בידו לראות העני, ואינו מרפא" (רש"י קידושין פב).
 
רמב"ן:

"וזו שאמרו (קדושין פ"ב א') טוב שברופאים לגיהנם, לגנות דרכן של רופאים בפשיעות וזדונות שלהם נאמר, אבל לא שיהא חשש איסור בדבר, כדרך שאמרו שם נמי טוב שבטבחים שותפו של עמלק" (תורת האדם שער המיחוש)
 
מאירי:

"טוב שברופאים לגיהינם מפני שכמה פעמים שופך דמים מפני היאוש ושאינו משתדל כראוי במלאכת רפואתו או שאינו יודע לפעמים סבת החולי ודרך רפואתו ועושה עצמו בקי" (בית הבחירה קידושין פ)

משיבת נפש:

"ועתה בעונותינו הרבים בימינו חסירי הדעת ודלי הכשרון כשתמצא יחיד אשר חננו הש"י איזה דבר וסוד הרפואה, הוא מכסיהו ומסתירו מכל אדם ואפילו הוא מגיע ח"ו לסכנות נפשות, ועליו נאמר טוב שברופאים לגיהנם, ואני וביתי נקיים מזה" (שמות טו).