ההבדל בין הביננו לתפילה קצרה

בסוגיא מובאים שתי אפשרויות להתפלל תפילות בנוסח מקוצר, 'תפילת הביננו' ו'תפילה קצרה'. תפילה קצרה מוגדרת כתפילה שמתפללים במקום סכנה. תפילת הביננו אינה מוגבלת לזמן או מקום מסוים, אמנם אביי קילל את המתפלל הביננו והפרשנים הסבירו שלדעתו תפילה זו נאמרת רק בשעת הדחק. הגמרא דנה בהבדלים ההלכתיים בין שני סוגי התפילות."מאי א

יכא [מה הבדל הלכה למעשה יש] בין "הביננו" לתפלה קצרה? ומשיבים: מי שמתפלל "הביננו" בעי לצלויי תלת קמייתא ותלת בתרייתא [צריך להתפלל לפניה שלוש ברכות ראשונות ואחריה שלוש אחרונות], וכי מטי לביתיה לא בעי למהדר לצלויי [וכאשר הוא מגיע לביתו אינו צריך לחזור ולהתפלל], ואילו בתפלה קצרה, לא בעי לצלויי [אינו צריך להתפלל] לא תלת קמייתא [שלוש ראשונות] ולא תלת בתרייתא [שלוש אחרונות], וכי מטי לביתיה בעי למהדר לצלויי [וכאשר הוא מגיע לביתו הוא צריך לחזור להתפלל], ש"הביננו" דינה כתפילת שמונה עשרה, על אף קיצורה. ואילו התפילה הקצרה נאמרת רק כתחליף לשעת הדחק לתפילה ממש. והלכתא [והלכההיא]: "הביננו" כיון שכאמור חשובה היא כתפילת שמונה עשרה, צריך לאומרה כשהוא מעומד, ואילו תפלה קצרה כיון שנופלת היא בחשיבותה, לכן יכול לאומרה בין מעומד בין מהלך" (ברכות ל,א).