התמיהות על התנהגותו של אבא חלקיה

המהרש"א מסביר את השאלות שנשאל אבא חלקיה על ידי החכמים כרמזים על התנהגות הסותרת את צורת ההתנהגות הראויה לפי חז"ל בעניינים שונים: יחס לזולת – אבא חלקיה אינו משיב שלום, שמירת הגוף – אבא חלקיה חובל בעצמו, צניעות – אבא חלקיה הולך אחרי אשתו.
 
מהרש"א חידושי אגדות מסכת תענית דף כג עמוד ב
 
שכיר יום הוה אמינא לא איפגר כו'. יש לדקדק כיון דשאלת שלום מצוה היא הו"ל למפגר ולבטל ממלאכתו דהא פועל חוזר אפילו בחצי יום ויש ליישב שהיה עני והיה צריך לשכר מלאכתו לפרנסת בניו הקטנים שהוא מצוה כמ"ש עושה צדקה בכל עת זה המפרנס בניו כשהם קטנים:
 
מ"ט כי מטי מר להיגי דלנהו כו'. לא היה לך להגביהם שלא יזיקו לגופך ואמרינן פרק תולין דבל תשחית דגופיה עדיף וא"ל זה מעלה ארוכה כו' ולא אמרינן בכה"ג בל תשחית דגופיה עדיף:
 
מ"ט עיילה היא ברישא והדר עייל מר כו'. ולא היה לך לילך אחריה דאמרינן פרק הרואה לא ילך אדם אחר אשה ואפילו היא אשתו והיה לך לילך ברישא ואח"כ אנן ואח"כ אשתך וא"ל דהוצרכתי לילך אחריה משום דלא בדקיתו לי לילך היא אחריכם בקרוב לכם והא לא תקשי שילכו הם ברישא ואח"כ הוא ואח"כ היא דדרך בעל הבית ליעול ברישא לבית ולא אורח: