ההבדל בין נס ומופת לכישוף

הנועם אלימלך דן בתגובת פרעה למופתים אותם עושים לו משה ואהרן. לפי המסקנה שלו גם אדם שמלומד בהרבה ניסים מתפעל בכל פעם מכל נס שנעשה לו.

נועם אלימלך שמות פרשת וארא

כי ידבר אליכם פרעה תנו לכם מופת (ז, ט): הנה מלת לכם, אינו מדוקדק תנו לי היה לו לומר שבוודאי רצה פרעה שיתנו לו מופת. ועוד יש לדקדק אחר שהראו לפניו מופת שהמטה נהפך לתנין ויעשו גם החרטומים כן מה היה צריך פרעה חיזוק הלב כמו שנאמר ויחזק לב פרעה, הלא ממילא מאחר שראה שגם החרטומים עשו כן אין צריך חיזוק לזה. אך נראה פשוט, דהנה האדם המלומד בניסים שהשם יתברך עושה לו נס בכל עת אזי הוא תמיד חידוש ונפלא בעיניו הגם שרואה שהשם יתברך עושה לו תמיד ניסים אף על פי כן הוא מפליא הדבר לחידוש גדול אבל העושה דבר חידוש פעם אחד על ידי כישוף וכדומה אזי בפעם שנית אין חידוש בעיניו לכלום מאחר שעשה בעצמו פעם אחד: וזהו שאמר השם יתברך ברוך הוא כי ידבר אליכם פרעה תנו לכם מופת, פירוש שתעשו מופת כזה שגם לכם יהיה למופת ולחידוש זה יהיה ודאי דבר ה' ולכן כתיב וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו. וגבי חרטומים כתיב ויעשו גם הם בלטיהם כן, ולא כתיב לפני פרעה, משום דהשלכת מטה אהרן היה חידוש לפני פרעה שהבין שהוא דבר ה' מחמת שראה שגם בעיני משה ואהרן היה לחידוש. אבל בחרטומים לא היה שום חידוש לא להם ולא לפרעה, כי ידעו שעושים על ידי שטותיהם ולכן נאמר שפיר ויחזק לב פרעה, שהיה צריך חיזוק הלב, כי הבין שאין בהם ממש ואף על פי כן היה מחזק את לבו. וזהו (תהלים מ, י) בשרתי צדק בקהל רב, רצה לומר כשאני מבשר איזה דבר חידוש בקהל רב אף על פי כן בהיות הדבר הזה. הנה שפתי לא אכלא, מלשבח ולהודות על הדבר הגדול אף שאני מלומד בכך וזה היה מחמת שזה דבר ה', וקל להבין