ארבעת השומרים – פסוקי התורה

המשנה שבמרכז הסוגיא שלנו עוסקת בדיני השומרים השונים, חלוקת הדינים בין שומר חינם, שומר שכר, שואל ושוכר מבוססת על פסוקי התורה בפרשת משפטים. הפסוקים מחלקים במפורש את הדינים לשני סוגי שומרים: שומר כסף או כלים – שומר חינם ושומר בהמות – שומר שכר, לשואל ולשוכר.

שמות פרק כב

(ו) כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר וגנב מבית האיש אם ימצא הגנב ישלם שנים:

(ז) אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו:

(ח) על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלהים יבא דבר שניהם אשר ירשיען אלהים ישלם שנים לרעהו:

(ט) כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכל בהמה לשמר ומת או נשבר או נשבה אין ראה:

(י) שבעת יי תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם:

(יא) ואם גנב יגנב מעמו ישלם לבעליו:

(יב) אם טרף יטרף יבאהו עד הטרפה לא ישלם:

(יג) וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם:

(יד) אם בעליו עמו לא ישלם אם שכיר הוא בא בשכרו: