מרבה ישיבה מרבה חכמה

אחד מהעצות שנתן רבי יהושע לאדם הרוצה לזכות לחכמה הייתה להרבות בישיבה. עצה זו מופיעה במקומות שונים בדברי חז"ל.

משנה מסכת אבות פרק ב משנה ז

הוא היה אומר מרבה בשר מרבה רמה מרבה נכסים מרבה דאגה מרבה נשים מרבה כשפים מרבה שפחות מרבה זמה מרבה עבדים מרבה גזל מרבה תורה מרבה חיים מרבה ישיבה מרבה חכמה מרבה עצה מרבה תבונה מרבה צדקה מרבה שלום קנה שם טוב קנה לעצמו קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העולם הבא

אליהו רבה פרשה יח

לפיכך הייתי אומר, אשרי אדם שמרבה את ישיבה ואת הטורח (ומעט) [וממעט] את הסחורה, יושב והוגה בדברי תורה בכל יום תמיד, וכן הוא מפורש בקבלה על ידי דוד מלך ישראל, אחת שאלתי מאת ה' וגו' (תהלים כ"ז ד'). וכשיצאו לעי למלחמה נפלו מהן שלשים וששה צדיקים, ובא יהושע וזקנים ונפלו על פניהם, ארצה לפני ארון ה' וגו' (יהושע ז' ו'), ויאמר יהושע אהה ה' אלהים למה העברת וגו' (יהושע ז' ז'), מה אומר אחריו, וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ וגו' (יהושע ז' ט'), אמר לו, לא אני הוא שאמרתי למשה רבך מתחלה, ועתה לך ואשלחך וגו' (שמות ג' י'), ואמר לפניי, בי ה' שלח נא ביד תשלח (שמות ד' י"ג), ואומר ומאז באתי אל פרעה וגו' שמות ה' כ"ג).