זוכה לבנים

אחת מהעצות שנתן רבי יהושע בסוגיא היא לאדם הרוצה שיהיו בניו זכרים. העצה שהוא נתן היא לקדש את עצמו בשעת תשמיש. עצה זו היא עצה אחת מתוך רשימה של כמה עצות שנותנת הגמרא במסכת שבועות.

תלמוד בבלי מסכת שבועות דף יח עמוד ב

אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כל הפורש מאשתו סמוך לוסתה - הויין לו בנים זכרים, דכתיב: להבדיל בין הטמא ובין הטהור, וסמיך ליה: אשה כי תזריע וילדה זכר. רבי יהושע בן לוי אמר: הויין לו בנים ראויין להוראה, דכתיב: להבדיל ולהורות. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כל המבדיל על היין במוצאי שבתות - הויין לו בנים זכרים, דכתיב: להבדיל בין הקדש ובין החול, וכתיב התם: להבדיל בין הטמא ובין הטהור, וסמיך ליה: אשה כי תזריע. רבי יהושע בן לוי אמר: בנים ראוין להוראה, דכתיב: להבדיל ולהורות. אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר: כל המקדש את עצמו בשעת תשמיש - הויין לו בנים זכרים, שנאמר: והתקדשתם והייתם קדושים, וסמיך ליה: אשה כי תזריע.