מתרגמי המקרא

תרגומי המקרא המתוארים בסוגיא מיוחסים לאונקלוס (תרגום התורה) וליונתן בן עוזיאל (תרגום נביאים).

אונקלוס הגר

נחלקו הדעות בדבר אונקלוס הגר, אם הוא זהה עם עקילס Auila שתרגם את המקרא ליוונית.


על אונקלוס מסופר שהיה ממשפחת הקיסרים הרומית, ולבסוף התגייר ונעשה תלמידם של ר' אליעזר ור' יהושע. דברים רבים מסופרים על דרך התגיירותו. לדעת הסוברים שאונקלוס ועקילס אחד הם, הרי שהוא-הוא שתרגם את התורה ליוונית, ותרגום זה חזר ונתרגם ארמית. תרגום אונקלוס נחשב לתרגום המכוון למסורת ישראל ולהלכה.

בדרך כלל התרגום הוא מילולי, מלבד במקומות שלדעתו אין פשט המקרא כמשמעו (כפירוש המילים עצמן) ויש לראות בו אמירה שיש לפרשה באופן שונה.

תרגום אונקלוס נחשב מאד בעיני חכמים. ונהגו לקרוא בתורה ולהשתמש בתרגום זה בבית הכנסת (וכן נוהגים עד היום היהודים מתימן) כן נקבע שיש לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום בכל שבוע. ונכתבו פירושים אחדים להבהרת תרגום זה והבנתו (המפורט שבהם "נתינה לגר").

יונתן בן עוזיאל

על יונתן בן עוזיאל, שהיה כפי שמסופר כאן גדול תלמידיו של הלל, ידוע מעט מאד.

מפעלו הגדול שבשלו הוא זכור לדורות היה תרגום ספרי הנביאים שבמקרא לארמית. לא ברור אם התרגום שבידינו לנביאים הוא אכן תרגום זה או שהוא רק מבוסס עליו. ומכל מקום נראה שהיה זה תרגום חופשי למדי שיש בו הרבה דברי ביאור והסבר. ואף שכבר תורגם המקרא קודם ליוונית, הרי תרגומו של יונתן היה התרגום הראשון שהיה גם כעין פירוש ונעשה לשיטת חכמי ישראל ועל דעתם.

מוצאים אנו שיונתן בן עוזיאל היה חשוב כל כך בדורו, שאף שמאי הזקן, אב בית הדין, היה הולך אליו ודן עימו בהלכה.