נבל מורד במלכות

הגמרא במסכת מגילה מביאה דין ודברים בין דוד לאבגיל (אשתו של נבל שביזה את דוד) בנוגע להריגתו של נבל על ידי דוד. דוד טוען שנבל נחשב מורד במלכות ולכן מותר לו להורגו גם ללא דין מוסדר ופורמאלי בסנהדרין שדנים דיני נפשות. גמרא זו מהווה מקור לדברי הרמב"ם שהמלך יכול להורג את המורדים בו גם ללא דין.

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יד עמוד א – עמוד ב

אביגיל - דכתיב והיה היא רכבת על החמור וירדת בסתר ההר. בסתר ההר? מן ההר מיבעי ליה! אמר רבה בר שמואל: על עסקי דם הבא מן הסתרים. נטלה דם והראתה לו. אמר לה: וכי מראין דם בלילה? - אמרה לו: וכי דנין דיני נפשות בלילה? - אמר לה: מורד במלכות הוא, ולא צריך למידייניה. - אמרה לו: עדיין שאול קיים, ולא יצא טבעך בעולם. - אמר לה: וברוך טעמך וברוכה את אשר כלתני [היום הזה] מבוא בדמים. דמים תרתי משמע! אלא מלמד שגילתה את שוקה, והלך לאורה שלש פרסאות. אמר לה: השמיעי לי! - אמרה לו: לא תהיה זאת לך לפוקה, זאת - מכלל דאיכא אחריתי, ומאי ניהו - מעשה דבת שבע, ומסקנא הכי הואי. והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים.