ילקוט לקח טוב

סיפורי הסוגיא מופיעים גם במדרש לקח טוב (פסיקתא זוטרתא) שחיבר ר' טוביהו בן רבי אליעזר, בליקוט דברי התלמוד והמדרשים. במדרש זה הוא מסביר היטב את מהותה של נבואת אוריה.

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) איכה פרק ה סימן יח

וכבר היו רבן גמליאל ור' יהושע ור' אלעזר בן עזריה ור' עקיבא מהלכין בדרך, ושמעו קול המונה של רומי מאנטיפרס רחוק ק"כ מילין, התחילו הם בוכים ור' עקיבא משחק, אמרו לו לר' עקיבא מפני מה אתה משחק, אמר להם ומפני מה אתם בוכים. אמרו לו גוים הללו עובדים לאלילים ומקטרים לעצבים יושבים לבטח ובשלוה, ואנו בית הדום רגלי אלהינו נשרף באש ולא נבכה. אמר להם ולכך אני משחק אם למכעיסיו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. שוב פעם אחת היו עולין לירושלם כיון שהגיעו לצופים קרעו בגדיהם, כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל יוצא מבית קדשי הקדשים, התחילו הם בוכים ור' עקיבא משחק, אמרו לו מפני מה אתה משחק, אמר להם ומפני מה אתם בוכים. אמרו לו מקום שכתוב בו (במדבר א, נא) והזר הקרב יומת, ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה. אמר להן לכך אני מצחק, דכתיב (ישעיה ח, יב) ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו בן ברכיהו, וכי מה עניין זה אצל זה אוריה אצל זכריה, אוריה בבית ראשון וזכריה בבית שני. אלא מקיש נבואתו של זה לנבואתו של זה, בנבואתו של אוריה נאמר (ירמיה כו, יח) ציון שדה תחרש, וגם איש היה מתנבא בשם יי' אוריה בן שמעיה מקרית יערים, דנבא בכל דברי ירמיהו. וגם מוסיף על ענין ראשון כשם שמיכה המורשתי אמר ציון שדה תחרש וירושלם עיים תהיה והר הבית לבמות יער, כך אמר אוריה שנאמר וגם איש היה מתנבא, שאין אתה מוצא פסוק זה במיכה המורשתי וממנה אתה למד לאוריה, ובנבואת זכריה כתיב (שם ה) כה אמר יי' עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם ואיש משענתו בידו, מרוב ימים דאיתיקי שמקצתה קיימת כולה. ומתקיימין דברי אוריה ומתקיימין דברי זכריה, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה מתירא על נבואתו מזכריה אינו מתקיים עכשיו נתקיימה נבואתו של אוריה בידו, שנבואתו של זכריה תתקיים, כלשון הזה אמרו לו עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו.