על שם סופו

כפי שמבוא במשנה ובסוגיות הגמרא מיתת בן סורר ומורה איננה עונש על מעשיו, אלא מניעת המשך מעשיו הרעים שעל פי הנראה יביאהו למעשים חמורים שמוטב שלא יגיע אליהם.