רבי יוחנן וריש לקיש בילדותם
התוספות בסוגיא (ד"ה אי הדרת בך) טוענים שריש לקיש ידע הרבה תורה לפני שנמכר לליסטים. טענה זו מובססת בין השאר על סיפורים המוכים שרבי יוחנן וריש לקיש ישבו יחד כילדים או נערים צעירים לפני רבי, כפי שהם שנאמרו בעצמם בתלמוד ירושלמי: "רבי יוחנן ורבן שמעון בן לקיש תריהון אמרין אנן לא זכינן לאורייתא אלא בגין דחמינן אצבעתיה דרבי מן גולגיקין דידיה" (ביצה פ"ה ה"ב). וכפי שמזכיר רבי יוחנן לריש לקיש בסוגיא במסכת חולין (נד,א):