חוטפין מצה בלילי פסחים

פירושים רבים נאמרו בפירוש דברי רבי אלעזר הללו, רש"י ורשב"ם פירשו שממהרים לאכול את המצה כדי שהתינוקות יספיקו לשאול מה נשתנה לפני שיירדמו (וכך פירש גם הראב"ד). פירוש זה מבוסס גם על המשך הגמרא בה מסופר שרבי עקיבא היה ממהר לסיים את הלימוד מוקדם כדי שיתחילו את ליל הסדר מוקדם. פירוש נוסף פירשו שמוציאים את השולחן ומסירים את המצות כדי שהתינוקות יתמהו על ההגה זו ויישאלו מה נשתנה. עוד הסביר הרשב"ם שאם התינוקות אוכלים מצות לפני אמירת ההגדה חוטפים אותה מהם כדי שלא יירדמו מתוך אכילה. רבינו יהונתן פירש שחוטפים מידי התינוקות מצות בדרך משחק כדי שהם לא יירדמו. בדומה לכך פירש הרמב"ם שהגדולים חוטפים את המצות אחד מן השני כדי שהתינוקת ישתעשעו ולא יירדמו.

מקורות:

רשב"ם מסכת פסחים קט,א

"חוטפין מצה. מגביהין את הקערה בשביל תינוקות שישאלו ואית דמפרשי חוטפין מצה אוכלין מהר שני לשונות הללו פירש רבינו. ויש גורסין מצות מגביהין את הקערה שיש בה מצה ומרור וב' תבשילין. ולי נראה חוטפין מסלקין את הלחם מיד התינוקות שלא יהו ישנים מתוך מאכל הרבה כדרך התינוק אחר אכילתו ושוב לא ישאלו אבל עכשיו כשחוטפים מהן לא ישנו וישאלו כלומר לא ישנו שלא אכלו כדי שבען וישאלו כשיראו השינויים שאנו עושין היכירא לתינוקות כדלקמן. וכן מוכח לשון התוספתא דתניא רבי אליעזר אומר חוטפין מצה לתינוק כדי שלא יישן רבי יהודה אומר משמו אפילו לא אכל אלא חזרת אחת ולא טיבל אלא פרפרת אחת חוטפין מצה לתינוק כדי שלא יישן כלומר גוזלין. ורבינו פי' שכן עיקר אותו הלשון שפירשתי חוטפין ממהרין לאכול מדקתני הא דר"ע בתרה ואיכא למימר דאגב גררא דקאמר כדי שלא יישן קא מייתי נמי להא עובדא דר' עקיבא דחייש שלא ישנו ותרי מילי נינהו רבי אליעזר איירי לחטוף מן התינוקות אחר שאכלו מעט כדי שלא יישנו ור"ע איירי שצריך למהר לעשות הסדר טרם יישנו".

רבנו יהונתן פסחים קט,א

חטפי מצה בלילי פסחים, יש לפרש גדול לגדול בדרך שחוק, ואיכא קצת חיבוב מצוה בעבור התינוקות, שלא ישנו וישאלו (בשר ויין) בלילה ההוא. ויש לפרש שחוטפין אותה מיד התינוקות ונשחק עמהן, אי נמי חוטפין ממהרין לאכול כדי שלא ישנו התינוקות ויגמרו ההלל עמנו.

רמב"ם הלכות חמץ ומצה ז,ג

וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע וכך וכך היה. וכיצד משנה מחלק להם קליות ואגוזים ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיאכלו וחוטפין מצה זה מיד זה וכיוצא בדברים האלו, אין לו בן אשתו שואלתו, אין לו אשה שואלין זה את זה מה נשתנה הלילה הזה, ואפילו היו כולן חכמים, היה לבדו שואל לעצמו מה נשתנה הלילה הזה.

ראב"ד על הרמב"ם הלכות חמץ ומצה ז,ג

חוטפין מצה. א"א פירוש אחר ממהרין לאכול כדי שלא ישנו.