תענית דף ב'

לעיון בדףהמשנה* הראשונה במסכת דנה בשאלה מתי הזמן בו מתחילים להזכיר גבורות גשמים בתפילה. ההנחה הראשונית שבה נפתחת המסכת היא שיש להתפלל על גשם. בתפילת שמונה עשרה** מזכירים פעם אחת את שבחו של הקב"ה שמוריד גשם לעולם בגבורה – 'הזכרת הגשמים'. בברכה נפרדת, 'שאלת הגשמים', מבקשים מהקב"ה שיוריד לנו גשם. הגמרא מסבירה שדווקא בתפילה יש לבקש ולהזכיר את הגשם שהרי תפילה נקראת עבודה שבלב, ונאמר בתורה: "לאהבה את ה' אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם", הרי שהתורה מצווה בפסוק זה להתפלל ובפסוק שאחריו נאמר "ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש" – ומכאן נלמד שכשעוסקים בעבודה שבלב, בתפילה, יש להתפלל על גשם. זמן הגשמים הוא בחורף, הזכרת ושאלת הגשמים בתפילה צריכה להיות סמוך לזמן ירידתם, אך נחלקו התנאים במשנה מהו הזמן המדויק בו יש להתחיל את הזכרת ובקשת הגשמים כפי שיבואר בדפים הבאים.
המשנה קוראת להזכרת הגשם בתפילה 'גבורות גשמים', הטעם לזה הוא מפני שהגשמים יורדים בגבורה ומגלים את גבורת הקב"ה בעולם. נאמר על בריאת העולם שנעשתה בגבורה: "מכין הרים בכחו נאזר בגבורה" מהפסוק "עֹשה גדלוֹת עד אין חקר" שנאמר על הגשמים אנו לומדים שירידתם שווה לבריאת העולם, שגם בה נאמר 'חקר': "הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה' בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו". פרשני הגמרא השונים הוסיפו בעניין זה שברכה זו של גבורת הגשמים מצויה בברכת 'תחיית המתים' בתפילת שמונה עשרה מכיוון שירידת הגשם המחייה את הצמחים הגוועים בימות החמה הרי היא מעיין תחיית המתים.
כהמשך לגילוי גבורתו של הקב"ה בהורדת הגשם מובאים בגמרא דבריו של רבי יוחנן האומר כי שלושה 'מפתחות' (פעולות הנעשות בעולם), מצויים בידיו של הקב"ה ולא נמסרים לשליח בדרך כלל אלא הוא בעצמו דואג להם, ואחד מהם הוא הורדת הגשם, הרי שכל ירידת גשם מבטאת את גבורתו של הקב"ה. המפתחות שמצויים בידיו של הקב"ה ולא נמסרים לשליח הם: הורדת הגשם-שעל זה נאמר בפסוק "יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו". המפתח השני הוא המפתח של לידה שהקב"ה בעצמו פותח את רחם האישה היולדת כמו שנאמר על רחל כשילדה את יוסף "וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה". המפתח השלישי הוא תחיית המתים שעליה נאמר בפסוק "וידעתם כי אני ה' בפתחי את קברותיכם". היו שהוסיפו לרשימה זו גם את הפרנסה שעליה נאמר בפסוק "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון", אלא שרבי יוחנן השמיט זאת כיון שסבר שגשמים אינם מבטאים רק את ירידת הגשם אלא את כל השפעת הפרנסה לעולם.

--------------------------------------------------------------------------------

* דברי התנאים סודרו במסכתות על ידי רבי יהודה הנשיא בחיבור הנקרא 'משנה' ומחולקים למשניות, התלמוד מורכב מהמשניות ומדיוני האמוראים עליהם שסודרו בחיבור הקרא 'גמרא'.

** בסדר התפילה המקורי של התפילה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה להתפלל מידי יום שלוש פעמים היו שמונה עשרה ברכות ועל כן תפילה זו נקראת 'תפילת שמונה עשרה'.

            שיעור בדף ב: מאת הרב ד"ר יהודה ברנדס                   מאת הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

   

<< להקדמה למסכת תענית

 לדף ג >>