Eng


על מעמדם האסתטי של כלי המלחמה בימינו ובימות המשיח

ד"ר יעקב מעוז

מנהל תחום התוכן היהודי בחברה למתנ"סים, מרצה ומחבר

הדיון במעמדם האסתטי של כלי המלחמה בימות המשיח המשליך על הדרך להתייחס אליהם בימינו

ט' ניסן  1.4

 

  
תקציר הסוגייה

 

במשנה מובאת מחלוקת בין חכמים לרבי אליעזר לגבי דין היוצא בשבת באמצעי לחימה. לדעת חכמים, המוציא כלים הנישאים על ידי הלוחם כדרך הוצאתם הרגילה, חייב חטאת. לדעתם מתקיימים בפעולה זו כל התנאים של מלאכת הוצאה מן התורה. הכלי אותו מוציא הלוחם אינו מלבוש ואינו תכשיט. לדעת רבי אליעזר מותר ללוחם לצאת בכלי מלחמתו בשבת, כיוון שהם נחשבים עבורו לתכשיטים. הראיה של רבי אליעזר לשיטתו היא מהפסוק: "חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך" (תהילים מה,ד). החרב של הגיבור היא ההוד וההדר ,כלומר התכשיטים, שלו. חכמים אינם מקבלים את טענת רבי אליעזר, לדעת כלי מלחמה אינם תכשיט. הראיה של חכמים לשיטתם היא מהפסוק: "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (ישעיה ב,ד). פסוק זה מוכיח שבאחרית הימים לא יהיו עוד מלחמות, וימחזרו את כלי המלחמה לצרכים חקלאיים. אם כך לדעת חכמים כלי מלחמה אינם תכשיט, אלא גנאי. כלי המלחמה נישאים מכורח המציאות ולא לכתחילה.
בגמרא מובאים שתי גירסאות לתשובת רבי אליעזר לדברי חכמים. לפי הגירסה הראשונה, רבי אליעזר אינו חולק על חכמים בשאלה מה יהיה באחרית הימים, בימות המשיח. גם לדעתו לא יהיו עוד מלחמות, ולכן לא יהיו יותר כלי מלחמה. אבל לדבריו אין להסיק מכך שכלי המלחמה הם גנאי ואינם תכשיט, אלא שהם יצאו משימוש ברגע שלא יהיה בהם צורך. לשאלת הגמרא מדוע לא ישתמשו בכלי המלחמה לנוי, כתכשיט, גם אז, עונה אביי שכיוון שלא יהיה בהם שימוש הם לא יהיו יותר נאים. לפי גירסה נוספת המובאת בגמרא, רבי אליעזר חולק על חכמים לגמרי בשאלה מה יהיה כאן בימות המשיח. לפי גירסה זו, לדעת רבי אליעזר, בשונה מדעת חכמים, יהיה שימוש בכלי המלחמה גם בימות המשיח. המלחמות ימשכו והשינוי היחיד שיהיה הוא במעמדם של ישראל. בימות המשיח בשונה מבזמן הזה, ישראל לא יהיו משועבדים לאומות העולם. אבל ההנהגה הכללית של העולם תהיה זהה להנהגתה היום.
שמואל ורבי חייא בנו של החכם אבא חלקו גם הם בשאלה זו. לדברי שמואל, אכן לא יהיה הבדל בהנהגת העולם, בין הזמן הזה לימות המשיח. שמואל מוכיח את שיטתו מהפסוק: "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ" (דברים טו,יא). בפסוק זה מתואר שמצב העניות בעולם הוא מצב נצחי. לעומת זאת בנבואות המתארות את אחרית הימים מוזכר שלא יהיה עוד עניים בעולם. אם כן יש לומר, שדברי הנביאים לא נאמרו לעולם הזה אלא לעולם הבא. אבל לגבי העולם הזה, ובכלל זה ימות המשיח, לא דיברו הנביאים. לפי זה גם הפסוק המתאר את הפסקת המלחמות בעולם אינו מדבר על העולם הזה, ובעולם הזה אפילו בימות המשיח ימשיכו המלחמות.
רבי חייא חולק על שמואל וסובר שכל דברי הנביאים המתארים את אחרית הימים נאמרו לגבי ימות המשיח. לדעתו, את העולם הבא אי אפשר לתאר בכלל במילים ששכל של העולם הזה יכול לתפוס. לפי זה בימות המשיח אכן לא יהיו מלחמות ולא כלי מלחמה, כפי שמתואר בפסוק. 

                                    עיון:   
 
אגרת תחיית המתים

 
ימות המשיח
והעולם הבא
 


סנהדרין דף צ"ט
עמוד א'
 

מדרש    

לדף הסוגיה האהובה