Eng

חזון השפע

החזון הגדול העומד מעבר לכל התכניות המפורטות הוא אכן חזון, כלומר: רעיון בסיסי המאחד ומקשר בין הפעולות השונות שאנו עושים. אין אנו מזכירים הרבה נושא זה דווקא משום היקפו הגדול, החורג מן האפשרויות שיש ביד אדם אחד או ארגון אחד, ואשר. הגשמתו אינה מעשהו של יחיד אלא התחלה של תהליך שתהא לו השפעה על כלל ישראל. בתכלית הקצור החזון הוא ליצור תנועת תחיה (רנסנס) יהודי. תחיה המצריכה יצירת תבניות יסוד (פאראדיגמות) חדשות בהשקפת העולם היהודית. רק התחיות והתחדשות פנימית יכולה להביא לידי תנופה מחודשת של התגבשות כלל-יהודית בתבניות בריאות ויציבות יותר, מתוך עבודה גדולה של יצירה רוחנית ושל התגבשות לאומית. אין הכוונה לבנות סיעה או מפלגה, אלא להעמיד שורה של רעיונות ותכניות לא בדרך של פשרות או טלאים, לא לנסות ולהחיות את העבר (הקרוב או הרחוק) אלא להביא רוח חדשה – לגבי תפיסת עולם, לגבי גיבוש מטרות וכיוונים בעתיד. אף שהפעילות שמדובר בה היא מחשבתית ורוחנית יש בכך התוויית דרכים בתחומי החיים השונים, בחייו של העם בכללו ושל מדינת ישראל בפרט.

 

מהלך בקנה מדה כזה אינו יכול להבנות מתוך הצהרת כוונות. הצהרות גדולות כאלה מפחידות ומזיקות. ולפיכך הצעדים בפועל הם בתחומים מוגדרים ומצומצמים יותר, האמורים להתחבר זה לזה לכלל תבנית ההולכת וגדלה.

 

לימוד - יצירת כלים שונים,ספרים -(התלמוד המבואר וספרים אחרים), מכשירי הוראה אחרים. שמטרתם לתת עידוד ואפשרות להקנות ליהודים את ידיעת והבנת התרבות המקורית שלהם. כאשר הסיסמה בזה היא "למד את עמי" (Let my people know). הלימוד - כדרך להגיע לידי קרבה, לידי הכרה ולידי הזדהות.

 

חוויה - להגביר את יסודות הנשמה והרגש בחיים היהודיים. החיים הדתיים היהודיים נעשו מכאניים וטכניים, ויש צורך להגביר את הלימוד של יסודות האמונה, לא כדרך לימוד אינטלקטואלית בלבד אלא כדרך חינוכית שלמה, המתחילה בדרגות החינוך הבסיסיות ביותר (בגן הילדים וקודם לכן).

 

להכניס לא רק לבית הכנסת אלא גם לבית את היסודות הרגשיים של קשר היהודי – לא רק במובן הדתי, אלא גם במובן החברתי - אנושי. הדברים הללו נעשים באמצעות מוסדות החינוך השונים, ועל ידי ספרות מסוגים רבים ("ביאור התניא",ועוד). המגמה היא להרחיב את הרשת הזו, ועוד יותר מזה - להטמיע את יסודותיה בחברה ובדרכי החינוך וההתנהגות שלה.

 

הנהגה - בניית כלים שונים (מוסדות החינוך הקיימים – ואחרים שבמחשבה ובתכנון). על מנת ליצור דמויות בעלות שאיפות חיוביות, שתוכלנה לשמש כדוגמה או כשכבה מוליכה עבור הכלל. מגמת היסוד של הדרך הזו היא במובהק אוריינטציה לעם ישראל – לחשוב על צרכי העם בכללותו, בכל מקומות מושבו. לראות את האחריות והערבות ההדדית לגבי שכבות שונות ומגזרים שונים כמטרה יסודית של הנהגה.