Eng


שיחות בענייני חינוך – מפי הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ                            מוסדות שפע

 
"חנוך לנער על-פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה"
   משלי כ"ב ו'

 
"עיקרו של החינוך אינו בבנין החיצוני-חומרי של הצורות החינוכיות, אלא בהעברת מהותה הפנימית שלהתרבות הזו. ומכאן שבעיית המעשה החינוכי היא: מה הם האמצעים והדרכים אשר בעזרתם יש להעביר את המורשה הפנימית. או: מהו הטיפוס האנושי המוכשר לקבלתה של מורשה זו." 

הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
   

 
מרכז שטיינזלץ    

ישיבת ההסדר בתקוע   
  
הישיבה התיכונית מקור חיים   

חטיבת הביניים מקור חיים    
  
מל"י  
לצפייה בסדרת השיחות על חינוך שנתן הרב לתלמידיו העוסקות בפנים שונות של המעשה החינוכי. הסדרה מעודכנת באתר מידי יום חמישי.