Eng

"סדר תפילות מכל השנה עם פירוש המלות עפ"י דא"ח"
  

סידור אדמו"ר הזקן נערך בקפידה תוך בירור מדויק של שישים נוסחים שונים, על פי תורת הקבלה, ועם פסקי הלכות. אל הסידור נלווים פירושים ומאמרים המסבירים את מילות התפילה על פי החסידות.

לצפייה והורדת הספר באתר Hebrew Books  

לצפייה בשיעורים האחרונים

__________________________________

לצפייה בשיעור

_________________________________________________________________

לצפייה בשיעור

  
השידור הישיר של השיעור השבועי בחסידות מתקיים בכל יום חמישי בשעה 20:40

 

שיעור פתיחה - סידור האדמו"ר הזקן (01.12.2011)

לצפייה בשיעור

הקדמה לבירור נוסח סידור האדמו"ר הזקן, הכולל ביאורים ופירושים לסידור על דרך הקבלה והחסידות .
פתיחת המאמר הראשון העוסק בבריאה "יש מאין", התחדשות העולם ומהות הזמן; דרגות קיום שונות של נפש האדם, והמשמעות של הבריאה המתחדשת על הקיום האנושי.

שיעור שני-סידור האדמו"ר הזקן (08.12.2011)

לצפייה בשיעור

לימוד התורה הוא דיבור בשפתו של הקב"ה. קודם ללימוד יש להפנים את הדביקות והאהבה לקב"ה ודבר זה נעשה בקריאת שמע. מציאות ה' היא אמת אבסולוטית, והאדם מתקשר אליה לפי דרגתו. המצוות הן האפשרות של האדם להכניס קדושה במציאות.

שיעור שלישי-סידור האדמו"ר הזקן (22.12.2011)

לצפייה בשיעור

הקדמה לתפילה היא נתינת צדקה, מפני שהצדקה היא פעולה שיש לה השפעה בעולם, וגם אנו רוצים שתהיה לתפילה השפעה על העולם ועל לב האדם. תוכן התפילה העיקרי מתמצה מילים "ברוך אתה ה'", המנכיחות את האל בלשון "אתה".

שיעור רביעי - סידור האדמו"ר הזקן (29.12.2011)

לצפייה בשיעור

הכנה ראויה לתפילה היא חשבון נפש. חשבון הנפש עשוי להוביל את האדם לידי עצבות, אך עם זאת התפילה צריכה להיות מתוך שמחה על האפשרות להתפלל ולהרגיש גילוי של הקב"ה.

שיעור חמישי - סידור האדמו"ר הזקן (05.01.2012)

לצפייה בשיעור

צרכי האדם הבסיסיים הם מזון, לבוש ובית. צרכים אלו אינם שווים בחשיבותם לקיומו של האדם. הסיבה לכך היא בין השאר כי מקורם של תנאי קיום אלו בדברים רוחניים, העוברים טרנספורמציה ומשתלשלים כדברים גשמיים. כל צורך גשמי כזה מבטא סוג של גילוי רוחני ונעלה יותר.

שיעור שישי - סידור האדמו"ר הזקן (12.01.2012)

לצפייה בשיעור

משל ידוע מדמה את לימוד התורה לאכילת מזון, ואת קיום המצוות ללבישת בגד. אכילת מזון חיונית לחיזוק פנימי של הגוף אך כמות האוכל ההכרחית יכולה להיות מועטה. בדומה, התורה מזינה את נפשו של אדם, אך חובת לימוד התורה המינימלית היא רק בבוקר ובערב. המצוות, לעומת זאת, דומות ללבוש, מפני שבלי לבוש - וכיוצא בזה בלי מצוות - אין אפשרות לחיות אפילו לזמן קצר.

שיעור שביעי - סידור האדמו"ר הזקן (19.01.2012)

לצפייה בשיעור

רוב המצוות נעשות מתוך בחירה רצונית, אך ישנם מצבים בהם אדם נקלע למצב של מצווה מבלי שבחר בכך (למשל, שילוח הקן). המצבים הללו מדגישים את הדרגה העליונה של המצוות, הניתנות לאדם כמתנה מלמעלה.

שיעור שמיני - סידור האדמו"ר הזקן (26.01.2012)

לצפייה בשיעור

בית עשוי מחומרים פשוטים – עצים או אבנים. הקשר הנפשי של אדם עם בית רחוק יותר מהקשר עם בגד שאדם לובש על גופו, או אוכל שאדם אוכל. "הבית" הוא ביטוי לדרגה רוחנית המצויה למעלה מהתפיסה האנושית. לעיתים, הדרך היחידה בה דבר רוחני נעלה עשוי להתגלות היא רק במימוש של מצב גשמי נחות: עצים או אבנים.

שיעור תשיעי - סידור האדמו"ר הזקן (02.02.2012)

לצפייה בשיעור

מידת הדין היא מיצוי של האמת. החיפוש אחר האמת הוא חיובי, אך עלולות להיות לו השלכות שליליות. הסיבה היא, שחיפוש קיצוני אחר האמת לא מאפשר קיום לשום דבר, מפני שהמציאות אינה אמת טהורה. כדי לאזן את האמת הקיצונית, על מנת שלא תהרוס את המציאות, צריך לערב בה את מידת הרחמים. 

שיעור עשירי - סידור האדמו"ר הזקן (09.02.2012)

לצפייה בשיעור

שיעור אחד עשר - סידור האדמו"ר הזקן (16.02.2012)

לצפייה בשיעור

שיעור שנים עשר - סידור האדמו"ר הזקן (01.03.2012)

לצפייה בשיעור

שיעור שלושה עשר - סידור האדמו"ר הזקן (15.03.2012)

לצפייה בשיעור

שיעור ארבעה עשר - סידור האדמו"ר הזקן (22.03.2012)

לצפייה בשיעור

שיעור חמישה עשר - סידור האדמו"ר הזקן (29.03.2012)

לצפייה בשיעור

שיעור שישה עשר - סידור האדמו"ר הזקן (05.04.2012)

לצפייה בשיעור

שיעור שבעה עשר - סידור האדמו"ר הזקן (26.04.2012)

לצפייה בשיעור

שיעור שמונה עשר - סידור האדמו"ר הזקן (03.05.2012)

לצפייה בשיעור

    לדף הקודם   1 2 3 4 5 6 7    לדף הבא