Eng

ביאור התניא 

שיעורים אלה היו בראשיתם בגדר "תורה שבעל פה", שנאמרו במחזורי שיעורים ב"חוגי חן למשנת חב"ד" ובאופן אחר בסדרת שיעורים בספר התניא ב"קול ישראל". שומעי השיעורים הללו הוסיפו הרבה לדברים - בשאלותיהם, בהערותיהם ואף בעצם הקשבתם. ועל כל אלה, במה שהחכימו את אומר הדברים, מובעים להם רגשי תודתי.

 

אבל תודה מיוחדת מגיעה לידידי ר' מאיר הנגבי, עורך הדברים הללו. במסירות רבה וביגיעה עצומה הפך דברים שנאמרו ונוסחו בעל פה לדברים הניתנים להכתב. ויתר על כן - טרח למצוא מראי מקומות ואף השלים והוסיף הערות חשובות רבות. ועל ידי כל אלה ודאי טובה אחרית דבר מראשיתו. יישר כוחו במה שזכה ללמוד וללמד על מנת לשמור ולעשות.