תלמוד

"מבחינות רבות נחשב התלמוד לספר היותר חשוב בתרבות היהודית והריהו בחינת חוט השדרה של יצירתה ושל חיי עם ישראל בכלל...”

חדש, עיקר הדף היומי:
בשעה טובה, לכבוד תחילת סדר נשים נלווה באתר 'שפע' את הדף היומי בסיכום 'עיקר הדף' מדי יום
Reflections on the Daf Yomi by Rav Adin Steinsaltz
Edited and Adapted: Rav Shalom Berger
מספר מילים על מפעל הדף היומי
עיקר הדף היומי

דף זה עוסק במגע גוי ביין ביחס לדיני טהרות.

זונה – זונה גויה שהיתה אצל יהודים במסיבה – היין מותר לפי שאינם מניחים לה לנסך, אפילו שעוברים על זנות. אבל זונה ישראל במסיבה של גוים – יינה אסור, מפני שמזלזלים בה והיא נמשכת אחרי רצונם.

אריה – גוי המתחבא בין חביות היין מפחד האריה הנוהם, אינו נוגע ביין מפני שסבור כי גם יהודי מתחבא עמו באותו מקום. 

יין בבית – א. גוי הנכנס לבית שיש לישראל יין בו, ונועל את הדלת במנעול, עד שאין ישראל יכול להיכנס לשם – היין אסור, אבל אם היו נקבים בדלת שישראל יכול להסתכל דרכם – כל מה שישראל יכול לראותו היין מותר, ומה שמצוי בצד ואין ישראל רואה – אסור. ב. בית שיש לישראל בו יין, וגוי דר למטה וישראל גר בעלייה, ויצאו מן הבית לשמוע קול מריבה, והגוי נעל את הדלת, היין מותר, מפני שהגוי סבור שישראל חזר לפניו לבית והוא רואה אותו נוגע ביין. ג. בית מלון שהיה בו יין, ועובד כוכבים נמצא עומד שם בין החביות, ונבהל כשנמצא כאילו היה גנב – היין מותר, מפני שחשש שיתפסוהו ולא היה לו פנאי לנסך, ואם הולך שם בלי חשש – היין אסור. ד. אם היה הגוי בין החביות, והיה הבית נעול, או ששמר על היין, והיה יכול להשתמט ולהסביר מדוע נכנס לבית – היין אסור. אך אם אין לו דרך להסביר את כניסתו לשם, לא היה מנסך מחמת פחד. ה. ישראל וגוי שהיו יושבים יחד וכל אחד שותה מיינו, ויצא היהודי כששמע את קול התפילה בבית כנסת, או יצא כששמע קול שופר המבשר על כניסת שבת, והגוי סבור היה שהיהודי יחזור לשם – אינו נוגע ביין של היהודי מפני שאינו חושב שהיהודי שומר שבת אלא יחזור למקום בו היו יחד.

רוב ישראל – גנבים שבאו לעיר ופתחו חביות יין, אם רוב הגנבים באותו מקום הם יהודים כמו בעיר פומבדיתא – היין מותר. התלמוד מסביר כי ההיתר בנוי על ספק ספיקא, ספק אם נכנסו למקום גוים או יהודים, וספק אם באו לשתות יין או לחפש מטבעות בחביות. חיל צבא (פולמוסא) שהיו רוב ההולכים עמו יהודים – היין מותר. ויש האומרים שאף כאן מותר מפני שיש כאן ספק ספיקא, מי נכנס למקום, והאם שתו יין או רק חיפשו אחר כסף.  

גויה – העומדת בין החביות של יין והיה לה קצף של יין, היין מותר שלא לקחה אותה מתוך החבית עצמה, אלא הזדמן לה יין מגג החבית. מוזגת יין שמסרה מפתח לגויה – היין מותר, מפני שמסרה לה רק לשמור על המפתח, כדברי המשנה במסכת טהרות (ז, א): "המוסר מפתחות לעם הארץ – טהרותיו טהורות, לפי שלא מסר לו אלא שמירת מפתח בלבד".

יין נסך וטהרות – התלמוד דן ביחס בין איסור יין נסך לבין דיני טהרות, ויש בדבר מחלוקת אמוראים: "חצר שחלקה במסיפס (סורג קטן) - אמר רב: טהרותיו טמאות, ובעובד כוכבים - אינו עושה יין נסך, ורבי יוחנן: אמר אף טהרותיו טהורות". רב סבור כי יש להחמיר בטהרות יותר מיין נסך, ולכן די במחיצה קטנה להפריד בין הגוי ליין, ורבי יוחנן סובר שדינם זהה. בהקשר זה יש להסביר את מה שנאמר במקורות שונים. ברייתא נאמר: "הפנימית של חבר והחיצונה של עם הארץ, אותו חבר שוטח שם פירות ומניח שם כלים, ואף על פי שידו של עם הארץ מגעת לשם", ואילו בתוספתא (טהרות ט, יא) נאמר: "רבן שמעון בן גמליאל אומר: גגו של חבר למעלה מגגו של עם הארץ, אותו חבר שוטח שם פירות ומניח שם כלים, ובלבד שלא תהא ידו של עם הארץ מגיעה לשם". רב סבור שיש לחשוש למגע עם הארץ כדברי רבן שמעון בן גמליאל, אלא אם מדובר במקום שעם הארץ נתפס שם כאילו היה גנב (חצר הפנימית של חבר). רבי יוחנן סובר שאין לחשוש למגע עם הארץ, אך יש לחשוש למגעו במקום שבו הוא עשוי להשתמט ולתרץ שרצה לפשוט את ידו כמו בגג העליון השייך לחבר. 

דיון אחר קשור להבדל בין מגע לביאה המבוסס על דברי המשנה במסכת טהרות (ו,ד-ה): "הנכנס לבקעה בימות הגשמים וטומאה בשדה פלונית ואמר: 'הלכתי במקום הלז ואיני יודע אם נכנסתי לאותה שדה, אם לא נכנסתי'. רבי אליעזר אומר: ספק ביאה - טהור, ספק מגע - טמא". הבדל זה מהותי גם לעניין יין נסך, וכשם שאם יש ספק אם אדם נכנס למקום טומאה – הרי הוא טהור, כך גם אם אין ידוע שהגוי נכנס למקום חביות היין – היין מותר, אך שאלה זו קשורה גם לחומרה של דיני טהרות ביחס ליין נסך, ובעיקרו של דבר השאלה כיצד לתאר את המקרה של גוי הנוגע ביין: האם ספק מגע ביין הוא כמו ספק ביאה, מאחר שאין יודעים אם הגוי אכן בא למקום, או שהיתר שתיית יין הוא רק כאשר יש ספק ספיקא, שמא מדובר ביהודי, ושמא הגוי לא ניסך את היין.

חדש, עיקר הדף היומי:
בשעה טובה, לכבוד תחילת סדר נשים נלווה באתר 'שפע' את הדף היומי בסיכום 'עיקר הדף' מדי יום
Reflections on the Daf Yomi by Rav Adin Steinsaltz
Edited and Adapted: Rav Shalom Berger
מספר מילים על מפעל הדף היומי
עיקר הדף היומי

דף זה עוסק בהשגחה ושמירה על גוי.

במשנה נאמר: "עובד כוכבים שהיה מעביר עם ישראל כדי יין ממקום למקום, אם היה בחזקת המשתמר - מותר. אם הודיעו שהוא מפליג (מתרחק מן המקום) כדי שישתום (זמן מספיק לניקוב במגופת החבית העשויה מטיט) ויסתום (את הנקב) ויגוב (יתייבש המקום שבו עשה את הנקב). רבן שמעון בן גמליאל אומר: כדי שיפתח את החבית ויגוף ותיגוב... היה אוכל עמו על השולחן והניח לגינין על השולחן ולגין על הדולבקי (דלפקי = שולחן בעל שלוש רגליים) והניחו ויצא מה שעל השולחן אסור שעל הדולבקי מותר ואם אמר לו הוי מוזג ושותה אף שעל הדולבקי אסור חביות פתוחות אסורות סתומות מותרות כדי שיפתח ויגוף ותיגוב". התלמוד מסביר שמחלוקת רשב"ג וחכמים היא על מגופה הסתומה בסיד שסתימה של חור אינה ניכרת בה, אך הכל סבורים כי בטיט סתימה חדשה ניכרת, ולכן הזמן הוא עשיית מגופה חדשה והמתנה עד שתתייבש ולא רק סתימת חור במגופה קיימת, כדעת רבן שמעון בן גמליאל.

בתוספתא נאמר: "אמר רבן שמעון בן גמליאל לחכמים: והלא סיתומו ניכר בין מלמעלה ובין מלמטה", כלומר משני צדי המגופה, ומוסבר כי רבן שמעון בן גמליאל מסביר כי בטיט הסתימה ניכרת תמיד, ובסיד היא ניכרת מלמטה, אך חכמים סבורים שהחור אינו ניכר במגופה למעלה אלא רק למטה, והגוי לא מעלה על דעתו שישראל יהפוך את המגופה וידע שהגוי פתח את היין, וסבור שהנקב עשוי לפעמים להיסתם לגמרי משני צדדיו והיהודי כלל לא ידע שניקב את המגופה, ולכן היהודי אינו רשאי להרחיק משם יותר מזמן קצר. ההלכה היא כרבן שמעון בן גמליאל (ולכן חזרו על דבריו במשנה מספר פעמים) ואין חוששים שהגוי יעשה נקב בחבית, אך גם אין חוששים לדעת רבן שמעון בן גמליאל שהגוי יזייף מגופה מפני שיש בדבר טרחה יתירה. עם זאת, אין נותנים לגוי לשמור על יין זמן רב מפני הנקב הקטן המצוי במגופת החבית שהגוי ירחיבנו וישתה ממנו ואי אפשר לשים לב לדבר.   

הביטוי "בחזקת המשתמר" מובהר לפי דברי התוספתא במסכת טהרות (ז, טז): "הרי שהיו חמריו ופועליו טעונין טהרות, אפילו הפליג מהן יותר ממיל - טהרותיו טהורות. ואם אמר להן לכו ואני בא אחריכם כיון שנתעלמה עינו מהם טהרותיו טמאות". בתחילת ההלכה מדובר על אדם הדואג שהחמרים והפועלים יטבלו במקווה ולא יטמאו את הטהרות, והוא עשוי לבוא מדרך עקלתונית (מפותלת) להשגיח עליהם ואינם יכולים לדעת מהיכן הוא בא. בסוף ההלכה מדובר על בעלים שאינו שומר על קשר-עין עם חמריו ופועליו, והוא אומר להם שיבוא אחריהם ואינם מתייראים שיפתיע אותם, והחשש הוא שיפגשו בדרך עם הארץ אחר שאינו מקפיד על טהרה וזה יגע בטהרות.

במשנה נאמר: "המניח יינו בקרון או בספינה והלך לו בקפנדריא (קיצור דרך) נכנס למדינה ורחץ – מותר. אם הודיעו שהוא מפליג כדי שישתום ויסתום ויגוב. רבן שמעון בן גמליאל אומר: כדי שיפתח את החבית ויגוף ותיגוב. המניח עובד כוכבים בחנות אף על פי שיצא ונכנס – מותר, ואם הודיעו שהוא מפליג כדי שישתום ויסתום ויגוב. רבן שמעון גמליאל אומר: כדי שיפתח את החבית ויגוף ותיגוב". במשנה נזכרו שלושה מקרים: גוי סבל המעביר חביות, גוי בקרון או בספינה, וגוי המצוי בחנות, ובכל המקרים הללו הגוי עשוי לחשוב שהוא יכול לעשות כרצונו בלי שיראה אותו הבעלים (יפליג בספינה, או ינעל את דלת החנות), ולכן נזכרו כל המקרים הללו, שבכל מקרה שבו הגוי מפחד שהיהודי יבוא ויראהו – הדבר מותר.

חדש, עיקר הדף היומי:
בשעה טובה, לכבוד תחילת סדר נשים נלווה באתר 'שפע' את הדף היומי בסיכום 'עיקר הדף' מדי יום
Reflections on the Daf Yomi by Rav Adin Steinsaltz
Edited and Adapted: Rav Shalom Berger
מספר מילים על מפעל הדף היומי
עיקר הדף היומי

דף זה עוסק בטעם פגום במאכל מעיקרו או לאחר שהשביח.

בדף הקודם הובאה מחלוקת תנאים בתוספתא (תרומות ח, ט): "אחד נותן טעם לפגם ואחד נותן טעם לשבח - אסור, דברי רבי מאיר. רבי שמעון אומר: לשבח – אסור, ולפגם מותר", והוסבר כי רבי מאיר מסתמך על איסור גיעולי גויים (במדבר לא) – להכשיר את הכלים של השלל במלחמת מדין, אפילו שיש בהם טעם פגום, ורבי שמעון מסתמך על איסור נבילה (דברים יד), שרק דבר הראוי לאכילה לגר נקרא נבילה ודבר פגום אינו ראוי לאכילה. בדף זה נחלקו האמוראים האם המחלוקת היא רק כאשר המאכל השביח ולבסוף נפגם, או גם כאשר המאכל נפגם מיד כאשר נפל האיסור לתוכו: עולא סבור כי המחלוקת היא רק כשהשביח ולבסוף פגם, אבל אם פגם מיד לדברי הכל המאכל מותר, ואילו רבי יוחנן סובר כי המחלוקת היא כאשר פגם מעיקרו, אך לא ברור האם הוא סובר שהכל מודים שאם השביח ולבסוף פגם הכל מודים שהמאכל אסור או שגם בעניין זה יש מחלוקת תנאים.    

התלמוד דן במקורות שונים שמופיעה בהם מחלוקת התנאים רבי שמעון וחכמים על דבר איסור הנופל להיתר:

במקור אחד מובאת מחלוקת רבי שמעון וחכמים על איסור שנפל למאכל ואחריו נפל היתר. במשנה במסכת ערלה (ב, ח-ט) נאמר: "שאור של חולין שנפל לתוך עיסה, ויש בו כדי לחמץ, ואחר כך נפל שאור של תרומה, או שאור של כלאי הכרם, ויש בו כדי לחמץ – אסור, ורבי שמעון מתיר". כשנופל שאור של חולין המאכל מחמיץ, וכאשר נופל השאור של התרומה המאכל כבר פגום מעיקרו, אך אין להוכיח מכאן בהכרח כדעת רבי יוחנן (וכנגד דעת עולא) שמחלוקת התנאים היא על פגם מעיקרו, מפני שהשאור הנוסף מחמיץ את העיסה ופוגם בה כעיסה, אך החמצה יתירה זו של העיסה עשויה לשמש לחימוץ של עיסות אחרות, ולפיכך יש שבח מצד אחר בעיסה זו.   מחלוקת קרובה של רבי שמעון וחכמים עלאיסור והיתר שנפלו בבת אחת מופיעה בברייתא: "שאור של תרומה ושל חולין שנפלו לתוך העיסה, בזה כדי להחמיץ ובזה כדי להחמיץ וחימצו – אסור, רבי שמעון מתיר.נפל של תרומה תחלה - דברי הכל אסור, נפל של חולין ואחר כך נפל של תרומה או של כלאי הכרם – אסור, ורבי שמעון מתיר". הדין של "נפל של תרומה תחילה – דברי הכל אסור" הוא השביח ולבסוף פגם, שכן העיסה השביחה כשנפל שאור של תרומה ונפגמה כשנפל שאור של חולין והעיסה החמיצה יותר מדי, ומכאן שאין מחלוקת במקרה זה, והכל מסכימים שהדבר אסור, ומחלוקת התנאים היא רק כאשר המאכל נפגם מעיקרו, כשנפלו השאור של החולין והתרומה בבת אחת, כדברי רבי יוחנן.  מחלוקת שלישית מופיעה בתוספתא (תרומות שם): "יין שנפל לתוך עדשים וחומץ שנפל לתוך גריסין אסור, ורבי שמעון מתיר". לדעת עולא המחלוקת היא על מאכל שהשביח ולבסוף נפגם, שקודם נפל היין או החומץ למאכל קר, ואחר כך הרתיח את המאכל יחד עם היין או החומץ והמאכל נפגם. ולדעת רבי יוחנן מדובר על מאכל הפגום מעיקרו, ואין שם שבח בשום שלב.

התלמוד מסביר שבעיקרון אפשר היה לשנות רק את דברי הברייתא (ללמד שלדעת הכל השביח ולבסוף פגם אסור) והתוספתא (ללמד שהמחלוקת היא בפוגם מעיקרו).המשנה בערלה עוסקת במחלוקת הנוגעת לניתוח המקרה של היתר ואיסור שנפלו זה לאחר זה ביחס לשאלת הפגם. לדעת חכמים שאור התרומה מזרז את ההחמצה ובלעדיו העיסה הייתה מחמיצה במשך זמן ארוך יותר בזכות שאור החולין, ולכן נחשב הדבר כאילו האיסור משביח ורק אחר כך פוגם. רבי שמעון סובר שהפעולה אינה נחשבת כזירוז ההחמצה אלא כפעולה הדדית התלויה בשני הגורמים, ו"כשהשביחו – שניהם השביחו, וכשפגמו – שניהם פגמו", ולכן הרי זה כפגום מעיקרו. התלמוד מעיר כי רבי שמעון סובר כי איסור אינו מצטרף להיתר, ואפילו איסור ואיסור אינם מצטרפים, כדברי המשנה במסכת ערלה: "הערלה וכלאי הכרם מצטרפין, רבי שמעון אומר: אין מצטרפין".    

עכבר שנפל לשיכר - בתלמוד דנים בדינה של חבית שיכר שעכבר נפל לתוכה – רב אוסר לשתות מהשיכר. רב ששת מסביר שאין זה מפני שנותן טעם לפגם אסור, אלא שבמקרה זה יש חידוש: אנשים מואסים בשיכר שעכבר שהה בתוכו ובדלים ממנו בעצמם, ולכן האיסור צריך לחול על דבר שאנשים לא היו בדלים ממנו מצד עצמם, ולכן נותן טעם לפגם – אסור. ואף על פי שאנו סוברים שטעמו הפגום של עכבר מת אוסר את השיכר, לעניין טומאה וטהרה דינו כשאר השרצים שנאמר עליהם "וכל אשר יפול עליו מהם במותם" (ויקרא יא, לב), ומטמאים רק כפי שהיו בעת מותם ולא כשהם מתייבשים לאחר מותם. יש המסבירים כי אנשים כלל אינם בדלים משיכר שעכבר נפל לתוכו, ואפילו המלכים שותים משיכר כזה, אך יש כפי הנראה להבחין בין עכבר המצוי בשדה שאינו פוגם את טעם השיכר שהכל רגילים בו, לבין עכבר הגר בעיר שם בדלים משתיית השיכר אם היה עכבר בתוכו. רבא סבור כי אין לדעת אם סבור היה שנותן טעם לפגם אסור (ואין הלכה כמותו), או שסבור היה שנותן טעם לפגם – מותר, והעכבר משבח את השיכר.

חדש, עיקר הדף היומי:
בשעה טובה, לכבוד תחילת סדר נשים נלווה באתר 'שפע' את הדף היומי בסיכום 'עיקר הדף' מדי יום
Reflections on the Daf Yomi by Rav Adin Steinsaltz
Edited and Adapted: Rav Shalom Berger
מספר מילים על מפעל הדף היומי
עיקר הדף היומי

דף זה עוסק בטעם לפגם.

במשנה נאמר: "זה הכלל: כל שבהנאתו בנותן טעם – אסור, כל שאין בהנאתו בנותן טעם – מותר, כגון חומץ שנפל על גבי גריסין". בתלמוד מוסבר כי מדובר על חומץ שנפל על גריסים רותחים, אבל אם הגריסים היו צוננים והחומץ נפל עליהם הרי הוא משביח את טעמם, ואפילו אם אחר כך הרתיח את הגריסים עם החומץ ואינם טעימים למאכל, הדבר דומה למי שהשביח ולבסוף פגם – ומתחילה היה בהם טעם לשבח, ואסור. ומסופר כי בעיר ציפורי נהגו להכין בערבי שבתות מאכל של גריסים בחומץ וקראו למאכל זה שחליים.

התלמוד דן בהגדרת נותן טעם לפגם. התלמוד מביא מסורות שונות כיצד ריש לקיש הגדיר את טעם לפגם: ""נותן טעם לפגם שאמרו, לא שיאמרו קדירה זו חסירה מלח, יתירה מלח, חסירה תבלין, יתירה תבלית, אלא כל שאין חסירה כלום ואינה נאכלת מפני זה", ולפי מסורת קרובה: "נותן טעם לפגם שאמרו, אין אומרין קדירה זו חסירה מלח יתירה מלח חסירה תבלין יתירה תבלין אלא השתא מיהא הא פגמה". המסורות הן קרובות, אלא שלפי המסורת הראשונה כאשר אפשר לייחס את הטעם הפגום לחסרון בתבלין –  התבשיל אסור, והוא מותר רק כאשר ברור לנו כי האיסור לבדו פגם את הטעם. ולפי המסורת השנייה מאחר שבפועל המאכל נפגם מחמת האיסור – אפילו אם הגורם לכך היה דברים אחרים שהיו מעורבים ביצירת הפגם כמו חסרון בתבלין  - המאכל מותר. רבי אבהו מביא בשם רבי יוחנן הלכה "ריבה טעם לפגם", ושינוי זה בניסוח ההלכה מ"נותן טעם לפגם" מלמד כי יש לפסוק לפי המסורת המקלה של ריש לקיש, ואפילו אם היו עוד דברים שגרמו לפגם בטעם – המאכל מותר. ריש לקיש עצמו רק הגדיר את טעם לפגם, אך הוא עצמו אינו מתיר טעם לפגם, ולכן הוא רק השתמש בהגדרה כללית לשיטתם של המתירים אך לא לשיטתו שלו.

התלמוד מסביר כי למעשה יש מחלוקת תנאים בתוספתא (תרומות ח, ט) על נותן טעם לפגם: אחד נותן טעם לפגם ואחד נותן טעם לשבח – אסור, דברי רבי מאיר. רבי שמעון אומר: לשבח – אסור, ולפגם – מותר". התלמוד מסביר כי רבי מאיר לומד זאת מקדירות שהתבשלו בהם מאכלים של גויים, והתורה הצריכה הכשר לכלים ששללו ישראל ממדין (במדבר לא, כב-כג) אפילו שהטעם האוכל הלא כשר שהיה בכלים הללו פוגם בתבשיל המתבשל בהם עכשיו. אך רבי שמעון סובר כי שהתורה אסרה רק להשתמש בכלים שהתבשל בהם האיסור באותו יום ("קדירה בת יומה"), שהטעם אינו פגום עדיין, ומסתמך על הכתוב "לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך" (דברים יד, כא), שהגדרת נבילה היא רק מה שראוי לאכילה לגר, ואם אין בה טעם משובח אלא טעם פגום היא אינה ראויה לגר ואינה נקראת נבילה.  לעומת זאת רבי מאיר סובר כי בכל מקרה הטעם שבקדירה אפילו בת יומה פגום קצת ואינו נותן טעם משובח באוכל, והתורה סבורה כי נבילה שבחייה לא הייתה ראויה לאכילה (סרוחה) אינה נקראת נבילה.

חדש, עיקר הדף היומי:
בשעה טובה, לכבוד תחילת סדר נשים נלווה באתר 'שפע' את הדף היומי בסיכום 'עיקר הדף' מדי יום
Reflections on the Daf Yomi by Rav Adin Steinsaltz
Edited and Adapted: Rav Shalom Berger
מספר מילים על מפעל הדף היומי
עיקר הדף היומי

דף זה עוסק בהגדרת תערובת לפי טעם, שם או ריח.

במשנה נאמר: "יין נסך שנפל על גבי ענבים  - ידיחן והן מותרות, ואם היו מבוקעות אסורות. נפל על גבי תאנים או על גבי תמרים - אם יש בהן בנותן טעם אסור... זה הכלל: כל שבהנאתו בנותן טעם אסור, כל שאין בהנאתו בנותן טעם מותר כגון חומץ שנפל על גבי גריסין". יין נסך ישן (יין שכבר תסס) הנופל על גבי ענבים אוסר אותם בנותן-טעם. ונחלקו האמוראים כיצד יש לאמוד את התערובת: רבא סבור כי בתערובת יש ללכת אחר שם הדבר, ואילו אביי סבור כי יש ללכת אחר הטעם של הדבר. אביי מסתמך על דברי המשנה במסכת ערלה (ב, י): "תבלין שנים ושלושה שמות, והן מין אחד, או מין שלושה – אסורים ומצטרפים", שם מדובר על מיני מתיקה לתיבול הקדירה ומצטרפים זה לזה. רבא סבור כי משנה זו היא דעת רבי מאיר הסובר שכל איסורי האכילה מצטרפים זה לזה אפילו אם אין להם טעם אחד, לפי דברי הכתוב "לא תאכל כל תועבה" (דברים יד, ג) – שכל מה שציווה הקב"ה לתעבו הרי הוא בכלל איסור אחד של אכילה.

ההבדל המעשי בין הדעות בא לידי ביטוי בכמה מקרים. אם יין חדש נפל לענבים יש ליין שם אחד ולענבים שם אחר, ולכן לדעת רבא התערובת היא של מין בשאינו מינו – ובטלה בנותן טעם. לעומת זאת אביי סבור כי מאחר שהטעם של הענבים ושל היין הוא אחד התערובת מוגדרת כמין במינו האסורה אפילו במשהו. במקרה של חומץ יין וחומץ שכר שהתערבו, או שאור של חיטים ושאור של שעורים שהתערבו זה בזה, הדעות עקביות אך המסקנה הפוכה: אביי סובר כי יש ללכת אחר הטעם ולכן התערובת היא מין בשאינו מינו ואסורה בנותן טעם, ורבא סובר כי יש ללכת אחר השם ומאחר שחומץ או שאור הם שם אחד, התערובת היא מין במינו האסורה אפילו במשהו.

מחלוקת אחרת של אביי ורבא בנושא קרוב היא על ריח של חומץ.  אם חומץ אסור נפל ליין – הריהו אוסר בנותן טעם. ונחלקו ביין שנפל לחומץ, לאביי ריח היין נהיה כריח החומץ ואף שטעמו עדיין טעם יין, יש ללכת גם אחר הריח, ולכן התערובת היא מין במינו ואסורה במשהו. ולרבא ריח היין אינו משנה וטעמו הוא טעם יין השונה מטעם החומץ, ולכן התערובת היא מין בשאינו מינו ואסורה בנותן טעם. מחלוקת זו קשורה כפי הנראה לשיטתם הכללית האם ריח הוא דבר בעל חשיבות שהמריח הריהו כשותה או אוכל מן האיסור. בפרט נחלקו על ישראל המריח יין של גוי בבת תיהא (נקב הרחה שהיו נוקבים במגופה כדי להריח את היין), שלאביי הדב אסור מפני ש"ריחא מילתא" [=ריח דבר הוא], ולרבא "ריחא לאו מילתא". רבא סבור כי ריח אינו דבר לפי דברי המשנה במסכת תרומות (י, ד): "תנור שהסיקו בכמון של תרומה ואפה בו את הפת – הפת מותרת, לפי שאין טעם כמון אלא ריחא כמון", אך אביי סבור כי שם מדובר על כמון הנשרף בעת ההסקה ואינו קיים בעת אפיית הפת.

התלמוד מסביר כי שאלה זו על חשיבות הריח בענייני איסור אכילה היא מחלוקת תנאים במשנה במסכת תרומות (שם, ג): "הרודה פת חמה ונתנה על פי חבית של יין של תרומה – רבי מאיר אוסר, ורבי יהודה מתיר, ורבי יוסי מתיר בשל חיטים ואוסר בשל שעורים מפני שהשעורים שואבות". אלא שאביי סבור כי כל התנאים מודים כי אם הפת חמה והחבית פתוחה וודאי ספגה מריח היין ואסורה, ונחלקו רק על מקרה של פת חמה וחבית מגופה או פת צוננת וחבית פתוחה, ולכן כל התנאים סוברים כדעתו ולא כדעת רבא.

חדש, עיקר הדף היומי:
בשעה טובה, לכבוד תחילת סדר נשים נלווה באתר 'שפע' את הדף היומי בסיכום 'עיקר הדף' מדי יום
Reflections on the Daf Yomi by Rav Adin Steinsaltz
Edited and Adapted: Rav Shalom Berger
מספר מילים על מפעל הדף היומי
עיקר הדף היומי

דף זה עוסק בשכירות של יין נסך.

במשנה נאמר: "השוכר את הפועל לעשות עמו ביין נסך - שכרו אסור. שכרו לעשות עמו מלאכה אחרת, אף על פי שאמר לו: 'העבר לי חבית של יין נסך ממקום למקום' - שכרו מותר. השוכר את החמור להביא עליה יין נסך - שכרה אסור. שכרה לישב עליה, אף על פי שהניח עובד כוכבים לגינו עליה - שכרה מותר".

שכר מלאכה אחרת – אביי מסביר בעקבות דברי התוספתא (עבודה זרה ז, י) כי מדובר על פועל שכבר השלים את יום עבודתו, ובסוף יום העבודה לעת ערב, בעל הבית מבקש שיעביר לו חבית ממקום למקום, ומאחר ששכר זה אינו חלק מן המשכורת הכוללת של העבודה השכר כולו מותר. רבא סבור כי מדובר על גוי השוכר להעביר לו מאה חביות במאה פרוטות. אם נמצא כי אחת מהן היא חבית של יין – כל השכר אסור, מאחר שכל השכר נכלל כחלק מעבודה אחת, אך אם פירט ואמר שיעביר לו כל חבית בפרוטה, ונמצאת אחת של יין – שכרה אסור ושכר שאר החביות מותר.

שכר לגין (כד יין) – הסוגיה דנה בדברי התוספתא בבבא מציעא (ז, יא): "השוכר את החמור – שוכר מניח עליה כסותו ולגינתו ומזונותיו של אותו הדרך. מכאן ואילך – חמר מעכב עליו. חמר מניח עליה שעורים, ותבן ומזונותיו של אותו היום. מכאן ואילך, שוכר מעכב עליו". השוכר חמור רשאי להשתמש בו להובלת לגין, אך בדרך כלל הלגין אינו כלול בחישוב השכירות, ולכן גם כאשר השוכר מניחו – אין הוא משלם עליו ולכן גם בעניין יין נסך אין זה נחשב כאילו החמר מקבל עליו שכר יין נסך. ההבדל בתוספתא בין חמר לשוכר הוא שהחמר נוהג לקנות בדרך מתחנה לתחנה ולכן אינו רשאי לקחת מזונות על החמור מלבד המזונות של אותו היום, ואילו השוכר אינו קונה בדרך ולכן מאפשרים לו לקחת את כל המזונות של אותה הדרך יחד עמו. בתלמוד מסופר על רב איקא אביו של רב אחא שהיה מוכר יין לגויים, וכשכר היה מקבל את קנקני היין לאחר ששפך אותם לנודות יין. בתלמוד מוסבר כי בהסכם הקנייה היה מתנה שיקבל את הקנקנים בלי לקבל שום אחריות על נודות היין שלא יבקעו, או שהגויים היו מביאים מעצמם כלים ריקים למלא בהם את היין, ולא היה רוצה בקיום היין כדי שלא יפסיד. כמו כן הוא עשה הסכם עם הבעלים של המעבורת שבהעברתם בנהר, שיעבירם בחנם או לפי הסכם קבוע וסימנים, כך שלא ייחשב הוא כמי שטורח בדבר ורוצה בקיומו.  

בתלמוד מסופר על רב יהודה השולח קורבן לאבידרנא הגוי ביום חגו, מפני שהוא בטוח שגוי זה אינו מאמין בעבודה זרה ולא יבוא לעובדה. בדרך כלל אין מסתמכים על כך וצריך שגר תושב יקבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים בפני שלושה חברים – ורק אז דינו כדין ישראל ומצווים אנו להחיותו (לדאוג לצרכיו ולחייו). ואם גר תושב מקבל עליו למול ולא מל, ועברו עליו שניים עשר חודשים -  הוא שוב נחשב כמין שבעובדי כוכבים. ומסופר על רבא המביא קרבן לבר-ששך ביום חגו מפני שהוא יודע כי בר ששך אינו עובד כוכבים. בר ששך מצוי בבית מרחץ יחד עם זונות, ורבא מסביר לו כי העולם הבא של היהודים הוא עדיף מזה, וכי הנאתו של בר ששך אינה שלמה מפני שהוא עודנו צריך לחשוש מאימת המלך, ובאמצע השיחה מגיע שליח המלך לקרוא לבר ששך, המתרעם על רבא ואומר כי כל מי שרוצה לראות רע ביהודים יבוא לידי פגע, וכאשר רבא עונה אמן על ברכה-קללה זו – פוקעת עינו של בר-ששך.   

נותן טעם - במשנה נאמר: "יין נסך שנפל על גבי ענבים – ידיחן (ישטוף אותן) והן מותרות, ואם היו מבוקעות – אסורות (שהיין מפעפע לתוכן). נפל על גבי תאנים או על גבי תמרים, אם יש בהן בנותן טעם אסור. ומעשה בביתוס בן זונן שהביא גרוגרות בספינה ונשתברה חבית של יין נסך ונפל על גביהן ושאל לחכמים והתירום. זה הכלל: כל שבהנאתו בנותן טעם – אסור, כל שאין בהנאתו בנותן טעם – מותר, כגון חומץ שנפל על גבי גריסין". הסיפור על ביתוס בן זונין מדגים את הכלל של נותן טעם לפגם, שהרי היין הנופל על הגרוגרות (תאנים) פוגם את טעמן. בסוגיה מסופר כי רבא לא התיר להשתמש בחיטים שנפל עליהם יין נסך מפני שיש בחיטים סדקים והן נחשבות כמו ענבים מבוקעות, אך הוא התיר לטחון את החיטים לקמח ולמוכרם לגויים ולעשות כן שלא בפני ישראל, כשיטת התוספתא במסכת כלאיים (ה, יט) "בגד שאבד בו כלאיים הרי זה לא ימכרנה לעובד כוכבים" כדי שלא יבוא הגוי  למוכרם לישראל ולהכשילו באיסור.

חדש, עיקר הדף היומי:
בשעה טובה, לכבוד תחילת סדר נשים נלווה באתר 'שפע' את הדף היומי בסיכום 'עיקר הדף' מדי יום
Reflections on the Daf Yomi by Rav Adin Steinsaltz
Edited and Adapted: Rav Shalom Berger
מספר מילים על מפעל הדף היומי
עיקר הדף היומי

דף זה עוסק בעבודה זרה שרוצה בקיומה, דמי עבודה זרה, וביטול עבודה זרה של גר תושב.

בדף זה מסופר על שלושה עניינים הנידונים בקרב חבורת החכמים רב נחמן, עולא, אבימי בר פפי ורבי חייא בר אמי. שאלה אחת היא על ישראל המקבל שכר לשבור חבית של יין נסך – האם רשאי לעשות כן מפני שהדבר ממעט בתִפלה (כלומר, ממעט איסור בעולם), או שמאחר שהוא רוצה בקיומה של החבית כדי שיקבל שכר על שבירתה הרי הוא נחשב כמי שנהנה מיין נסך ואסור לעשות כן. רב נחמן סבור כי שובר את היין "ותבוא עליו ברכה". התלמוד דן בהקשר זה בשיטות התנאים רבי עקיבא ורבי יהודה. רבי עקיבא סובר שאסור לקיים כלאיים בכרם, והמקיים כלאיים בכרם לוקה לפי הכתוב "שדך לא תזרע כלאים" (ויקרא יט, יט), אך רשאי לקבל שכר על עקירת כלאיים למרות שרצונו בקיומם עד שייעקרו. רבי יהודה סובר שאסור לתת לגוי מתנת חנם, אך אם מסייע להם למעט איסור מותר לעשות זאת אפילו בחנם. 

שאלה שנייה היא לגבי גוי המוכר עבודה זרה - והאם אסור ליהודי להשתמש בדמים שקיבל עבורה, כפי שליהודי אסור להשתמש בכספים שהוא עצמו שילם עבור עבודה זרה. בתלמוד מסופר על גויים שבאו לפני החכם רבה בר אבוה והוא הורה להם למכור את כל רכושם ואחר כך להתגייר, אך לא ברור אם מקרה זה הוא מיוחד מפני שדעתו של גוי זה היא להתגייר ולכן הכסף שבידו מותר, שאין הוא רוצה בעבודה זרה. בתלמוד דנים בהלכה בתוספתא (עבודה זרה ז, טז): "ישראל שהיה נושה בעובד כוכבים מנה, ומכר עבודת כוכבים, והביא לו יין נסך, והביא לו – מותר, אבל אם אמר לו: המתן לי עד שאמכור עבודת כוכבים ואביא לך יין נסך ואביא לך אסור", ומסבירים כי במקרה הראשון הוא אינו רוצה בקיומה של עבודה זרה אלא רק לקבל את כספו, ובמקרה השני הוא רוצה בקיומה של עבודה זרה כדי שיקבל את חוב ההלוואה. בעניין זה הקלו חכמים על גר החולק עם אחיו הגוי את ירושת אביהם (משנה דמאי ו, י): "גר וגוי שירשו אביהם גוי, גר יכול לומר לו: 'טול אתה עבודה זרה, ואני מעות', 'טול אתה יין נסך ואני פירות', אם משבאו לרשות הגר – אסור". במקרה זה הגר רוצה בקיומה של עבודה זרה, ואפילו אם אינו רוצה בה ממש ולא איכפת לא אם תישבר ("מתחלקת לפי שבריה") רוצה שלא תיגנב ותאבד כדי לקבל את ירושתו מאביו, והקלו עליו כדי שלא יחזור להתנהג בקלקול אם יאסרו עליו לרשת את אביו.   

שאלה שלישת של החכמים הללו היא האם גר תושב יכול לבטל כל עבודת כוכבים, אפילו עבודת כוכבים שאינו עובדה כדין עובד כוכבים, או שדינו כישראל שאינו יכול לבטל עבודת כוכבים שאינה שלו, אם אין הוא עובד לה או מאמין בה (ראו תוספתא עבודה זרה ז, ג). אגב הדברים מובאת מחלוקת תנאים בהגדרה של גר תושב: "איזהו גר תושב? כל שקיבל עליו שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח. אחרים אומרים:...זה גר אוכל נבילות שקבל עליו לקיים כל מצות האמורות בתורה חוץ מאיסור נבילות – מייחדים אצלו יין, ואין מפקידין אצלו יין, ואפילו בעיר שרובה ישראל, אבל מייחדין אצלו יין ואפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים. יינו כשמנו, ולשאר כל דבר הרי הוא כעובד כוכבים. רבן שמעון אומר: יינו יין נסך, ואמרי לה: מותר בשתיה". התלמוד מסביר כי הביטוי "לשאר כל דבר הרי הוא כעובד כוכבים" אינו מתייחס לביטול עבודת כוכבים, אלא לכך שגר תושב יכול לבטל את הרשות שלו ליהודי בשבת כדינו של יהודי אחר המבטל את רשותו ואינו חייב לזכותו בקניין. הלכה זו היא חלק מדיני עירוב חצרות, שבה בני החצר מבטלים את רשותם לאחד מבעלי הבתים שבחצר, ואז הכל רשאים להוציא מהבתים לחצר הנחשבת כרשותו של היחיד. אם גוי גר בחצר הוא אינו יכול לבטל את רשותו, והיהודי חייב לשכור ממנו את דירתו כדי לעשות במקום עירוב חצרות.   

רב יהודה שדר ליה קורבנא

מציג תוצאות 1 - 7 מתוך 2107
<< לדף הקודםדף:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10לדף הבא >>
סיכומי הפרקים
מציג תוצאות 1 - 7 מתוך 12
<< לדף הקודםדף:  1 2לדף הבא >>